Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття № 8 (амбулаторно-поліклінічна допомога)
21.11.2016, 18:35

1. Реєстратура — це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначити, що з наведеного слід віднести до її функції.

А Екстрена медична допомога

В Направлення на щеплення

С Запис на прийом до лікарів поліклініки та викликів до дому

D Заповнення статистичного талону для реєстрації заключ­них (уточнених) діагнозів

Е Видача направлень на дослідження

2. Серед облікових документів, які заповнює дільничний (сімей­ний) лікар — медична карта амбулаторного хворого, талон амбу­латорного пацієнта, екстрене повідомлення про інфекційне за­хворювання та ін. Що з наведеного також відноситься до цих документів?

А Книга реєстрації листків непрацездатності

В Журнал обліку інфекційних захворювань

С Журнал щоденних інфекційних захворювань

D Контрольна карта диспансерного спостереження

Е Реєстрація хворих, які були на амбулаторному прийомі

3. Диспансерний метод — головний метод роботи амбулаторно-поліклінічних закладів. Він передбачає активне виявлення осіб, які підлягають диспансерному нагляду і взяття їх на облік, ак­тивне лікування диспансерних та ін. Визначити, що з на­веденого є наступною дією відносно диспансерних.

А Вивчення захворюваності

В Динамічне спостереження за здоров'ям диспансерних

С Нагляд за інвалідами

D Медико-соціальна експертиза непрацездатності

Е Вивчення інвалідності

4. До приймального відділення лікарні швидкої медичної допомо­ги в тяжкому стані доставлено чоловіка 43 років. Черговий лікар встановив діагноз гострого інфаркту міокарда. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, через 2 роки хворий помер на дачі. Якому фахівцю найбільш доцільно доручити встановити основ­ну причину смерті в даній ситуації?

А Судово-медичному експерту

В Лікарю швидкої допомоги

С Черговому лікарю

D Лікарю-експерту

Е Лікарю-патологоанатому

5. Серед закладів по наданню медичної допомоги міському насе­ленню є об'єднана лікарня. Що з наведеного нижче є складовою частиною лікарні?

А Амбулаторія

В Діагностичний центр

С Диспансер

D Станція швидкої медичної допомоги

Е Поліклініка

6. Аналізуючи результати роботи лікувально-профілактичних за­кладів міста за минулий рік, підсумкова медрада прийняла рішен­ня розгорнути денні стаціонари в міських поліклініках. З якою основною метою прийняте це рішення?

А Збільшення повноти використання ліжкового фонду

В Скорочення тривалості перебування хворих у стаціонарі

С Раціонального використання ліжкового фонду

D Зменшення летальності при стаціонарній допомозі

Е Оптимізації середньої зайнятості ліжка за рік

7. Поліклініка є основним закладом надання населенню амбула­торно-поліклінічної допомоги. Визначити, чим визначається категорійність поліклініки.

А Числом відвідувань у зміну

В Числом структурних підрозділів

С Чисельністю медичного персоналу

D Числом лікарів

Е Числом лікарняних ліжок

8. Міська поліклініка має складну структуру. До її складу входять: лікувально-профілактичні підрозділи, відділення профілактики, діагностичні підрозділи, реєстратура та інші. Визначити, що з наведеного нижче є однією з задач відділення профілактики.

А Запис викликів до дому

В Видача направлень на лабораторні дослідження

С Заповнення талону амбулаторного пацієнта

D При необхідності направлення на госпіталізацію

Е Організація, облік і контроль за проведенням диспансе­ризації

9. Однією з основних задач міської поліклініки є організація та проведення диспансерного обліку населення. Яке з підрозділів поліклініки виконує цю функцію?

А Інформаційно-аналітичне відділення

В Відділення профілактики

С Кабінет долікарняного прийому

D Лікувально-діагностичне відділення

Е Лікувально-допоміжне відділення

10. За характером і змістом профілактичні медичні огляди розподі­ляються на періодичні, попередні та цільові. З якою метою про­водяться періодичні медичні огляди?

А Для забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працюючих.

В Обстеження певних контингентів працівників при при­йомі на роботу

С Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (тубер­кульозу, новоутворень і та ін.)

D Направлення на МСЕК

Е Виявлення та формування контингентів для диспансер­ного спостереження

11. Складні та відповідальні функції дільничної служби потребують планування та координації її взаємодії з іншими підрозділами поліклініки. В яких випадках для цієї роботи вводиться само­стійна одиниця — завідувач терапевтичним відділенням?

А Якщо у штаті більше 9 лікарів-терапевтів

В Якщо у штаті більше 6 лікарів-терапевтів

С Якщо у штаті більше 12 лікарів-терапевтів

D Якщо у штаті більше 15 лікарів-терапевтів

Е Якщо у штаті більше 18 лікарів-терапевтів

12. Поліклініка є основним закладом надання амбулаторно-полі­клінічної допомоги населенню. Визначити, в залежності від чого формуються штати міської поліклініки.

А Наявних коштів у місцевому бюджеті

В Рівнів та структури захворюваності

С Рівнів та структури смертності

D Кількість населення, що обслуговується

Е Демографічної структури населення, що обслуговується

13. В районну поліклініку звернувся за медичною допомогою пра­цівник локомотиво-ремонтного заводу, який постійно проживає в іншому районі міста. В реєстратурі йому відмовили у записі до лікаря і запропонували звернутись у свою відомчу поліклініку. Оцініть правильність дій медичного реєстратора:

А Неправомірні, бо порушують право на вільний вибір ліка­ря

В Правомірні, бо слід дотримуватись дільничного прин­ципу

С Неправомірні, бо порушують право на медичну допомогу

D Правомірні, бо слід дотримуватись цехового принципу

Е Неправомірні, бо порушують право на охорону здоров'я

14. У регіоні Д. протягом останніх 15 років у віковій структурі насе­лення поступово збільшується частка осіб віком понад 60 років. Якою буде динаміка витрат на надання медичної допомоги в даному регіоні за інших рівних умов (рівень цін, інфляції тощо)?

А Витрати зменшаться

В Витрати не зміняться

С Витрати зменшаться на 20%

D Витрати стабілізуються

Е Витрати збільшаться

15. Лікарю-терапевту доручено провести аналіз стану здоров'я до­рослого населення на підпорядкованій дільниці. Які групи по­казників буде залучено до цього аналізу?

А Демографічні, захворюваності, інвалідності

В Способу життя, захворюваності, фізичного розвитку

С Захворюваності, інвалідності, смертності

D Народжуваності, захворюваності, способу життя

Е Захворюваності, летальності, фізичного розвитку

16. Одним із принципів організації лікувально-профілактичної до­помоги в Україні є дільнично-територіальний принцип. Яка чи­сельність населення повинна бути на територіальній терапев­тичній дільниці?

А 1500 мешканців

В 1700 мешканців

С 2000 мешканців

D 2500 мешканців

Е Більше 3000 мешканців

17. Організація лікувально-профілактичної допомоги населенню України ґрунтується на ряді принципів. Яке з наведених поло­жень є одним із принципів її надання?

А Єдність лікування та профілактики

В Участь населення в оздоровчих програмах

С Вивчення факторів ризику

D Медико-соціальний захист

Е Лікування вдома

18. За середніми арифметичними величинами оцінюють деякі по­казники діяльності поліклініки. Що з нижченаведеного оцінюєть­ся цими величинами?

А Кількість відвідувань лікарів на одного мешканця за рік

В Питома вага населення, яке жодного разу не зверталосьдо поліклініки

С Число захворювань, виявлених під час оглядів

D Кількість відвідувань з приводу хвороб системи крово­обігу

Е Всі відповіді вірні

19. Важливе місце в роботі дільничного лікаря-терапевта займає протиепідемічна робота. Визначити, яке з наведених положень відноситься до цієї роботи.

А Своєчасне виявлення інфекційних захворювань

В Обов'язкова госпіталізація хворого

С Організація та проведення профілактичних оглядів

D Проведення заключної дезінфекції

Е Повідомлення про інфекційного хворого на станцію швидкої медичної допомоги

20. Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню надають лікарі різних фахів. Визначити, лікарям яких фахів належить провідна роль в наданні цієї допомоги.

А Терапевтам та педіатрам (сімейним лікарям)

В Терапевтам та невропатологам

С Терапевтам та хірургам

D Педіатрам та невропатологам

Е Педіатрам та алергологам

Відповідь № 8 (амб-полік.допомога):1-С, 2-Д, 3-В, 4-Е, 5-Е, 6-А, 7-Е, 8-Е, 9-В, 10-А, 11-А, 12-Д, 13-А, 14-Е, 15-А, 16-В, 17-А, 18-А, 19-А, 20-А.

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 387 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0