Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття 10 (сімейна медицина)
21.11.2016, 18:38

1. В Україні впроваджується програма удосконалення первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Яку планову питому вагу (%) звернень за амбулаторною допомогою, згідно з цією програмою, повинні будуть забезпечувати сімейні лікарі?

А До 40%

В До 50%

С До 60%

D До 80%

Е До 100%

2. Підвищення якості медичної допомоги населенню можливе при втіленні нових організаційних форм. Сімейна медицина — окре­мий напрямок розвитку охорони здоров'я України. Функціональ­ною структурною одиницею сімейної медицини є сімейна тери­торіальна дільниця. Яку чисельність населення, за нормативами, повинен обслуговувати сімейний лікар у сільській місцевості?

А До 500 мешканців

В До 1000 мешканців

С 1100—1200 мешканців

D 1500—1700 мешканців

Е 2000—2200 мешканців

3. Підвищення якості медичної допомоги населенню можливе при втіленні нових організаційних форм. Сімейна медицина є окре­мим напрямом розвитку охорони здоров'я України. Функціо­нальною структурною одиницею сімейної медицини є сімейна територіальна дільниця. Яку чисельність міського населення за нормативами, повинен обслуговувати сімейний лікар?

А До 1000 мешканців

В 1100—1200 мешканців

С 1400—1500 мешканців

D До 2000 мешканців

Е Не обмежена кількість населення.

4. Покращення стану здоров'я є основним завданням сімейної ме­дицини. Одним з напрямків цієї діяльності є моніторинг за ста­ном здоров'я кожного індивіда. Який основний статистичний документ дозволяє мати уявлення про стан здоров'я населення сімейної територіальної дільниці?

А Список осіб, які підлягають періодичному медичномуогляду

В Медична карта амбулаторного хворого

С Контрольна карта диспансерного нагляду

D Медичний паспорт сім'ї

Е Зведена відомість обліку захворювань та причин смертів лікувальному закладі серед дорослого та підлітковогонаселення

5. Важливим кроком щодо покращення діяльності медичних зак­ладів в умовах функціонування сімейної медицини є втілення стаціонарозамінних форм надання цієї допомоги, однією з яких є денні стаціонари при лікувально-профілактичних закладах. Наяку кількість соматичних ліжок встановлюється штатна посада лікаря та медичної сестри?

А На 15 ліжок

В На 25 ліжок

С На ЗО ліжок

D На 40 ліжок

Е На 50 ліжок

6. До ефективних фори медичної допомоги, які останнім часом знайшли втілення в практику охорони здоров'я, відносяться денні стаціонари. Визначити, при яких закладах охорони здоров'я вони можуть організовуватися.

А При поліклініках

В При дезінфекційних станціях

С При станціях переливання крові

D У лікарнях соціального захисту

Е При санітарно-епідеміологічних станціях

7. У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні моделі організації роботи сімейних лікарів. Визначити, що з наведеного є однією з моде­лей організації їх роботи.

А В умовах багатопрофільних поліклінік

В В умовах спеціалізованих центрів

С В умовах спеціалізованих диспансерів

D Індивідуальна практика

Е Сумісна робота педіатрів і терапевтів

8. У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні моделі організації роботи сімейних лікарів. Визначити, що з наведеного є однією з моде­лей організації їх роботи.

А Сумісна робота педіатрів і терапевтів

В В умовах спеціалізованих центрів

С В умовах спеціалізованих диспансерів

D В умовах багатопрофільних поліклінік

Е Групова практика в умовах сімейної амбулаторії

9. У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні моделі організації роботи сімейних лікарів. Визначити, яке з наведених положень є од­нією з моделей організації їх роботи, що використовуються при переході на засади сімейної медицини.

А В умовах багатопрофільних поліклінік

В В умовах спеціалізованих центрів

С В умовах спеціалізованих диспансерів

D Групова практика, де кожен лікар є вузьким фахівцем

Е Сумісна робота педіатрів і терапевтів

10. Основним медичним закладом, який надає медичну допомогу на засадах сімейної медицини в сільській місцевості є амбулато­рія сімейної медицини. За якої мінімальної чисельності лікарів організовується цей заклад?

А 2 лікаря та більше

В 3 лікаря та більше

С 4 лікаря та більше

D 6 лікарів та більше

Е 10 лікарів та більше

11. В умовах міста найбільш доцільною формою надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини є організація відділень сімейної медицини при поліклініках. За якої мінімальної кількості лікарів створюється таке відділення?

А 2 лікаря та більше

В 3 лікаря та більше

С 4 лікаря та більше

D 6 лікарів та більше

Е 10 лікарів та більше

12. Відповідно до рекомендацій ВООЗ надання первинної медико-санітарної допомоги має ґрунтуватися на засадах:

А Сімейної медицини (загальної практики)

В Широкої участі спеціалістів різних профілів у забезпе­ченні лікувально-профілактичної допомоги

С Багаторівневої системи надання медичної допомоги

D Забезпечення лікувально-профілактичної допомоги вповному обсязі

Е Всі відповіді вірні

13. Розвиток сімейної медицини в Україні грунтується на ряді принци­пів. Визначити, яке з наведених положень є одним з цих прин­ципів.

А Профілактична спрямованість медичного обслуговуван­ня населення

В Обов'язкове лікування хворих в стаціонарі

С Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкрет­ними сімейними лікарями

D Надання допомоги хворим тільки терапевтичного про­філю

Е Обов'язкова передача хворих з хронічними та невилі­ковними хворобами до інших закладів охорони здоров'я

14. В основу розвитку сімейної медицини в Україні покладений ряд принципів. Визначити, що з наведеного нижче відноситься до одного з цих принципів.

А Забезпечення родині доступної, безперервної, постійної первинної медико-санітарної допомоги

В Обов'язкове лікування хворих в стаціонарі

С Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкрет­ними сімейними лікарями

D Надання допомоги хворим тільки терапевтичного про­філю

Е Обов'язкова передача хворих з хронічними та невилі­ковними хворобами до інших закладів охорони здоров'я

15. Серед принципів, на яких ґрунтується розвиток сімейної меди­цини в Україні, є спостереження за досить стабільним контин­гентом населення, забезпечення родині доступної, безперервної первинної медико-санітарної допомоги. Визначити, що ще відно­ситься до одного з цих принципів.

А Обов'язкова передача хворих з хронічними та невилі­ковними хворобами до інших закладів охорони здоров'я

В Обов'язкове лікування хворих у стаціонарі

С Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкрет­ними сімейними лікарями

D Надання допомоги хворим тільки терапевтичного про­філю

Е Системність надання медичної допомоги сім'ї

16. Робота сімейного лікаря має свої особливості. Визначити, що з наведеного нижче визначає цю особливість:

А Необхідність прийняття першого рішення щодо розв'я­зання проблем, з приводу яких до нього звертаються па­цієнти

В Надання допомоги хворим тільки терапевтичного проф­ілю

C Обов'язкова передача хворих з хронічними захворюван­нями до інших закладів охорони здоров'я

D Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкрет­ними сімейними лікарями

Е Всі відповіді вірні

17. Сімейний лікар повинен дати характеристику захворюваності населення підпорядкованої дільниці для упорядкування річного звіту про діяльність поліклініки. Який обліково-статистичний документ ним використаний для реєстрації та вивчення загаль­ної захворюваності?

А Історія розвитку дитини, талон амбулаторного пацієнта

В Талон амбулаторного пацієнта, статистичний талон дляреєстрації заключного (уточненого) діагнозу

С Медична карта амбулаторного хворого

D Виписка з історії хворого

Е Листок тимчасової втрати працездатності

18. У 12-ти пацієнтів сімейний лікар виявив високий рівень цукру у крові та призначив їм відповідне лікування. Кого з членів роди­ни цих пацієнтів лікарю найбільш доцільно негайно перевірити на рівень цукру у крові, щоб заздалегідь провести профілактичні заходи?

А Членів родин, де хворий батько

В Осіб до 15 років

С Осіб, старших 60-ти років

D Членів родин, де хвора мати

Е Усіх членів родини

19. Види діяльності лікаря загальної практики:

А. Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація хворих

В. Надання невідкладної допомоги

С. Організаційна робота

Д. Виконання медичних маніпуляцій

Е. Все вище перераховане

20. Ефективність діяльності лікаря загальної практики оцінюється за показниками:

А. Укомплектованість кадрами

В. Чисельність населення, що обслуговується

С. Смертність

Д. Загальна захворюваність

Е. Госпітальна захворюваність

Відповіді № 10 (сімейна медицина):

1-Д, 2-С, 3-С, 4-Д, 5-С, 6-А, 7-Д, 8-Е, 9-Д, 10-В, 11-В, 12-А, 13-А, 14-А, 15-Е, 16-А, 17-В, 18-Е, 19-Е, 20-Д.

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 618 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0