Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття.№2(здоровя населення)
21.11.2016, 18:28

1. У відношенні до населення поняття «здоров'я» розглядається у двох напрямках: індивідуальне здоров'я та здоров'я населення в цілому (популяційне здоров'я). Дайте визначення індивідуального здоров'я згідно з практичним підходом.

А Стан організму людини, при якому він здатний повноц-інно виконувати свої біологічні й соціальні функції

В Стан організму людини, коли всі його функції урівнова-жені з навколишнім середовищем

С Стан повного соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів й систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани й фізичні дефекти

D Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів на-вколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захво-рюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів

Е Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функ-ціонального оптимуму

2. Суспільне (популяційне) здоров'я населення залежить від біологічних, природних, соціально-економічних факторів, стану служб охорони здоров'я та інших. Дайте визначення популяційного здоров'я.

А Стан організму людини, при якому він здатний повноцін-но виконувати свої біологічні й соціальні функції

В Стан організму людини, коли всі його функції урівнова-жені з навколишнім середовищем

С Стан повного соціального, біологічного й психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь — які захворювання, хворобливі стани і фізичні дефекти

D Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів на-вколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захво-рюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів

Е Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функ-ціонального оптимуму

3. Визначити, який із перерахованих показників є інтегрованим для оцінки здоров'я населення й системи охорони здоров'я згідно з критеріями ВООЗ.

А Захворюваність, смертність немовлят

В Середня очікувана тривалість життя, смертність немовлят, якість продуктів харчування, бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми

С Народжуваність, середня тривалість очікуваного життя

D Інвалідність, смертність осіб у працездатному віці

Е Захворюваність і травматизм, фізичний розвиток

4. Вивчення стану здоров'я населення дає змогу отримати різнобічну інформацію, в тому числі передбачає розподіл населення за групами здоров'я. Хто відноситься до групи практично здорових?

А Особи с факторами ризику, преморбідними станами та ті, що мають в анамнезі не більше 2—3 випадків гострих респіраторних захворювань за рік

В Особи, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворю-вань протягом року та не мають хронічних захворювань

С Особи, які не мають в анамнезі хронічних захворювань або порушень функцій окремих органів і систем. При обстеженні у них не знайдено відхилень від норми

DОсоби, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії компенсацїї та нетривалі втрати працездатності

Е Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії декомпенсації та тривалу непрацездатність

5. Вивчення стану здоров'я населення дає змогу отримати різнобічну інформацію, в тому числі передбачає розподіл населення за групами здоров'я. Хто відноситься до групи здорових?

А Особи с факторами ризику, преморбідними станами та ті, що мають в анамнезі не білыпе 2—3 випадків гострих респіраторних захворювань за рік

В Особи, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворювань протягом року та не мають хронічних захворювань

С Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії субкомгтенсації та нетривалі втрати працездатності

D Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності

Е Особи, які не мають в анамнезі гострих респіраторних захворювань, або мають не білыие 1 випадку

6. По визначенню Всесвітньої організації охорони здоров'я коефіцієнт житгєстійкості населення — це інтегрований показник, який характеризує стан здоров'я суспільства. Визначити, що з наведеного нижче використовують для розрахунку цього показника.

А Захворюваність

В Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми.

С Народжуваність

DІнвалідність, смертність осіб в працездатному віці.

Е Захворюваність і травматизм, фізичний розвиток.

7. При вивченні та оцінці фізичного розвитку можуть використовуватися різні методи спостереження. Що з наведеного нижче є одним із методів спостереження?

А Індивідуалізуючий метод

В Суцільний метод

С Метод відносних величин

DЗа допомогою коефіцієнта кореляції

Е За показниками захворюваності

8. Для оцінки стану здоров'я дітей важливе значення мають різні показники, серед них «індекс здоров'я». Які необхідні дані для розрахунку цього показника?

А Число дітей, що не хворіли протягом року, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

В Число дітей, що хворіли не більше 3-х разів протягом року, загальне число обстежених

С Число дітей, які не мають відхилень в стані здоров'я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

DЧисло дітейI,IIгрупи здоров'я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

Е Число дітей, які не мають хронічних захворювань, число дітей, які знаходяться під наглядом

9. Дівчинка 14 років має хронічне захворювання на бронхіальну астму у стадії субкомпенсації. За останній рік було 3 загострен-ня хвороби. Яка група здоров'я у цієї дівчинки?

А Четверта група здоров'я

В Перша група здоров'я

С Друга група здоров'я

DТретя група здоров'я

Е П'ята група здоров'

10. Дільничний лікар має підготувати на нараду доповідь про стан здоров'я населення своєї території обслуговування. Що з наведеного він повинен використати для характеристики стану здоров'я населення?

А Захворюваність, інвалідність, демографічні показники, фізичний розвиток

В Соціальний добробут, задоволення якістю життя

С Середня тривалість лікування хворого, питома вага ускладнень

DСпосіб житгя, забруднення довкілля, генетична спадковість

Е Середня тривалість життя

11. Головний лікар об'єднаної дитячої лікарні в кінці поточного року провів вивчення стану здоров'я дітей в районі діяльності своєї лікарні. За якою групою показників він оцінював їх здоров'я?

А Смертності за статтю, віковими групами

В Захворюваності, смертності немовлят, інвалідності

С Захворюваності, фізичного розвитку, смертності немовлят

DЗахворюваності та смертності за статтю, віковими групами, нозологічними формами

Е Захворюваності, інвалідності

12. Серед службовців установи у поточному році не хворіли жодно-го разу 10%, один - 30%, два рази - 15%, чотири рази хворі-ли — 5%, всі інші — 5 і більше разів. Яка питома вага службовців, віднесених доIгрупи здоров'я?

A40%

В 10%

С 55%

D60%

Е 20%

13. Інвалідність як статистичне поняття характеризують показники загальної та первинної інвалідності. Визначити, що з наведеного дає змогу розрахувати показник загальної інвалідності.

А Число осіб, що мають інвалідність серед працездатного населення х 1000 (10 000) / Загальна численність населення

В Число осіб, які отримують пенсії через інвалідність х 1000 (10 000) / Загальна чисельність населення

С Число осіб, вперше визнаних інвалідами х 1000 (10 000) / Загальна чисельність населення

DЧисло осіб, непрацездатного віку, яким встановлена інвалідність х 1000 (10 000) / Загальна чисельність населення

Е Всі відповіді вірні

14. Інвалідність як статистичне поняття характеризують показники загальної та первинної інвалідності. Визначити, що з наведених положень дає змогу розрахувати показник первинної інвалідності.

А Число осіб, що мають інвалідність серед працездатного населення х 1000 (10 000) / Загальна численність населення

В Число осіб, які отримують пенсії через інвалідність х1000 (10 000) / Загальна чисельність населення

С Число осіб, непрацездатного віку, яким встановлена інвалідність х 1000 (10 000) / Загальна чисельність населення

DЗагальне число осіб, вперше визнаних інвалідами х 1000 (10 000) / Загальна чисельність населення

Е Всі відповіді вірні

15. Наведені дані про загальне число осіб, яких вперше визнали інвалідами, та дані про причини інвалідності. Який показник, що характеризує інвалідність, можна розрахувати на основі цих даних?

А Структуру інвалідності за окремими причинами

В Частоту первинної інвалідності

С Динаміку первинної інвалідності за окремими причинами

DЧастоту первинної інвалідності за окремими причинами

Е Нема даних для розрахунку цього показника

16. Вивчення інвалідності є важливою медико-соціальною пробле-мою. Одним з основних показників, що характеризує інвалідність, є первинна інвалідність. Чим зумовлена первинна інвалідність в Україні?

А Інвалідністю серед колишніх військовослужбовців

В Інвалідністю з дитинства

С Інвалідністю від трудового каліцтва та професійними захворюваннями

DІнвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС

Е Загальними захворюваннями

17. Фізичний розвиток є важливим показником здоров'я населен-ня. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціональ-ного розвитку дитини?

А Зріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, осифікація кисті за даними рентгенограми, ступінь розвитку статевих ознак. Термін першої менструації у дівчаток

В Зріст (довжина тіла стоячи), маса та динаміка маси тіла

С Зріст (довжина тіла стоячи), маса тіла, термін зміни мо-лочних зубів на постійні

DЗріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, розмір грудної клітки

Е Зріст (довжина тіла стоячи), маса тіла, розмір грудної клітки, м'язова сила кисті рук, життєва ємкість легень та інше

18. Понятгя «фізичний розвиток» дітей та підлітків включає характе-ристики їх біологічного та морфо-функціонального розвитку. Ви-значити, які ознаки харакгеризують біологічний розвиток дитини.

А Річне зростання довжини тіла, термін зміни молочних зубів, осифікація кисті за даними рентгенографії, розви-ток вторинних статевих ознак та інше

В Зріст, маса та динаміка маси тіла

С Зріст, маса тіла, термін зміни молочних зубів на постійні

DЗріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, розмір грудної клітки

Е Зріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, осифікація кисті за даними рентгенограми, ступінь розвитку статевих ознак. Термін першої менструації у дівчаток

19.За оцінкою стану здоров’я населення до групи практично здорових відносять:

А. Осіб, які не мають в анамнезі хронічне захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності

В. Осіб, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворювань на протязі року та не мають хронічних захворювань

С. Осіб, які не мають в анамнезі хронічних захворювань або порушення функцій окремих органів і систем. При обстеженні у них не знайдено відхилень від норми

Д. Осіб, які в анамнезі мають гостре чи хронічне захворювання, яке не впливає на функції життєво важливих органів і на працездатність

20.В учня 4 класу під час профілактичного огляду медичними працівниками виявлено дисгармонійний фізичний розвиток. Хлопчик страждає на хронічний бронхіт в стадії компенсації. Протягом року гострими захворюваннями він не хворів. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?

А. І

В. ІV

С. ІІ

Д. V

Е. ІІІ

Відповіді №2(здоров’я населення):

1-А, 2-Д, 3-В, 4-А, 5-Е, 6-В, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 11-Д, 12-А, 13-В, 14-Д, 15-А, 16-Е, 17-Е, 18-А, 19-В, 20-В

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 527 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0