Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття.№14(страхова медицина)
21.11.2016, 18:44

1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замов­лення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зобов'язань програми «Добровільне страху­вання репродуктивного здоров'я подружніх пар з ризиком не­плідності». Які умови повинні виконати засновники цього за­кладу, щоб мати змогу ввійти в систему добровільного медичного страхування?

А Заклад повинен пройти державні реєстрацію та ліцензу­вання

В Заклад повинен пройти державну акредитацію

С Заклад повинен укласти зі страховиком договір на об­слуговування застрахованих

D Заклад повинен здійснити тільки те, що вказано у пунк­тах А і С

Е Заклад повинен здійснити усі заходи, що вказані у пунк­тах А, В, С

2. Лікарями-експертами медичної страхової компанії проаналізо­вана якість лікувальної діяльності надавачів медичних послуг. У останніх виникли сумніви щодо правильності оцінок і висновків експертів. Підберіть найбільш дійовий організаційний метод, з нижче наведених, який може збільшити обґрунтованість висновків експертів та відповідно знизити ймовірність появи сумнівів у надавачів медичних послуг?

А Акредитація виробників медичних послуг

В Застосування стандартів медичної допомоги

С Атестація медичного персоналу

D Поточний контроль за медичною допомогою

Е Рубіжний контроль за медичною допомогою

3. Страхова компанія створює програму «Добровільне страхування репродуктивного здоров'я», яка передбачає покриття витрат на диспансеризацію подружніх пар з ризиком неплідності. Виникла потреба розробити відповідні ціни. Назвіть найбільш придат­ний для цього метод визначення ціни на медичні послуги?

А За вартістю фактично наданого обсягу медичних послуг

В За розрахунковою собівартістю стандартного набору ме­дичних послуг, що плануються

С За відношенням жаданого прибутку до витрат, за раху­нок яких цей прибуток буде одержано

D За формулою: «розрахункова собівартість стандартногонабору послуг + прибуток + податки»

Е За принципом «бюджетних оцінок (або розцінок)»

4. Страхова компанія укладає угоди з наданням медичних послуг про умови надання медичної допомоги застрахованим, оплату їх послуг та відповідальність сторін. Який чинний Кодекс законів України регулює правила їх укладання?

А Цивільний

В Податковий

С Кримінальний

D Про працю

Е Цивільно-процесуальний

5. Соціальне страхування базується на ряді провідних принципів. Яке з наведених положень відноситься до одного з цих прин­ципів?

А Несолідарність

В Необов'язковість фінансової участі застрахованих у фор­муванні страхових фондів

С Відсутність державної гарантованості виплат на соціаль­не страхування

D Часткова участь держави в соціальному страхуванні

Е Обов'язковість фінансової участі застрахованих у фор­муванні страхових фондів

6. Соціальне страхування базується на ряді провідних принципів. Яке з наведених положень відноситься до одного з цих прин­ципів?

А Державна гарантованість виплат на соціальне страхування

В Необов'язковість фінансової участі застрахованих в фор­муванні страхового фонду

С Відсутність державної гарантованості виплат на соціаль­не страхування

D Часткова участь держави в соціальному страхуванні

Е Несолідарність

7. Медичне страхування — один із видів соціального страхування, воно базується на ряді принципів. Визначити, яке з наведених положень відноситься до одного з принципів-

А Вибірковість обов'язкового медичного страхування

В Загальність обов'язкового медичного страхування

С Безстроковість для добровільного медичного страхування

D Терміновість обов'язкового медичного страхування

Е Частковість медичного страхування

8. Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансуєть­ся з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з основних джерел фінансування?

А Благодійні внески

В Кредити банків

С Прибутки від цінних паперів

D Державний бюджет

Е Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг

9. Фінансування медичного страхування в умовах страхової медици­ни здійснюється з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з основних джерел фінансування?

А Благодійні внески

В Кредити банків

С Прибутки від цінних паперів

D Відрахування підприємств на медичне страхування

Е Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг

10. Кошти на медичне страхування в умовах страхової медицини формується з основних і додаткових джерел. Яке з наведених по­ложень відноситься до одного з основних джерел фінансування?

А Благодійні внески

В Кредити банків

С Прибутки від цінних паперів

D Особисті кошти громадян

Е Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг

11. Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансуєть­ся з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з додаткових джерел фінансування?

А Державний бюджет

В Благодійні внески

С Особисті кошти громадян

D Відрахування підприємств на медичне страхування

Е Місцевий бюджет

12. Фінансування медичного страхування в умовах страхової меди­цини здійснюється з основних і додаткових джерел. Яке з наве­дених положень відноситься до одного з додаткових джерел фінансування?

А Державний бюджет

В Прибутки від цінних паперів

С Особисті кошти громадян

D Відрахування підприємств на медичне страхування

Е Всі відповіді вірні

13. Фінансування медичного страхування в умовах страхової меди­цини здійснюється з основних і додаткових джерел. Яке з на­ведених положень відноситься до додаткових джерел фінансу­вання?

А Державний бюджет

В Кредити банків

С Особисті кошти громадян

D Відрахування підприємств на медичне страхування

Е Всі відповіді вірні

14. Суб'єктами страхової медицини є страхувальник, страховик (за­страхований) та лікувально-профілактичний заклад. Визначити, яке з наведених положень відповідає поняттю «страхувальник».

А Місцеві адміністрації, установи, організації та фізичні особи, які сплачують страхові внески

В Особа, на яку поширюється медичне страхування

С Організація, яка бере на себе фінансовий ризик витратна медичну допомогу застрахованому

D Установа, яка надає медичну допомогу

Е Медичний працівник, що веде індивідуальну трудовудіяльність

15. Суб'єктами страхової медицини є страхувальник, страховик та лікувально-профілактичний заклад. Визначити, яке з наведених положень відповідає поняттю «страховик».

А Установи, організації, місцеві адміністрації, які забезпе­чують страхування застрахованих

В Особа, на яку поширюється медичне страхування

C Юридичні особи (компанії, фонди, страхові організації), які здійснюють страхову діяльність

D Установа, яка надає медичну допомогу

Е Медичний працівник, що веде індивідуальну трудову діяльність

16. Медичне страхування, як система заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини, за формами поділяється на доб­ровільне та обов'язкове. Що з наведеного нижче є однією з ха­рактерних особливостей обов'язкового медичного страхування?

А Забезпечення державою гарантованого мінімуму медич­них послуг

В Програма медичних послуг визначається договором.

С Медична допомога при стихійних лихах

D Медична допомога в повному обсязі

Е Прибутки від цінних паперів

17. У регіоні впроваджується програма медичного страхування, у зв'язку з чим необхідно оцінити готовність і можливості вироб­ників медичних послуг виконувати цю програму та її вимоги. Підберіть для цієї проблемної ситуації відповідний та найбільш дійовий організаційний метод її вирішення.

А Акредитація медичних закладів

В Застосування моделей кінцевих результатів

С Поточний контроль за медичною допомогою

D Рубіжний контроль за медичною допомогою

Е Запровадження стандартів медичних технологій

18. Медичне страхування, як система заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини, за формами поділяється на доб­ровільне та обов'язкове. Які послуги для населення забезпечу­ються добровільним медичним страхуванням?

А Програма медичних послуг визначається договором між страховиком та страхувальником.

В Забезпечення державою гарантованого мінімуму медич­них послуг

С Медична допомога при стихійних лихах

D Медична допомога в повному обсязі

Е Прибутки від цінних паперів

19 Страхова компанія укладає угоду із міською лікарнею про надання стаціонарних послуг застрахованим нею особам. Який метод фінансування (оплати за надані послуги) найчастіше застосовують в таких випадках ?

A. Плата за випадок

B. Поелементна плата за послуги

C. Загальним бюджетом

D. Оплата на душу населення

E.Бюджет, розподілений по окремих видах видатків

20.Страхова компанія пропонує програми добровільного медичного страхування. В кожному конкретному випадку необхідно розрахувати розмір страхового внеску застрахованого. Що зазвичай є основою таких розрахунків?

A Ризик для здоров’я

B.Вік бенефіціара

C. Розмір заробітної плати

D.Професія

E.Стан здоров’я

Відповіді №14 (М.1)- страхова медицина:1-Е, 2-В, 3-Д, 4-А, 5-Е, 6-А, 7-В, 8-Д, 9-Д, 10-Д, 11-В, 12-В, 13-В, 14-А, 15-С, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А,20-А.

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 374 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0