Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття №13 (пром. підпр.)
21.11.2016, 18:43

1. Визначити, до якого типу буде віднесена медико-санітарна час­тина, якщо вона надає лікувально-

профілактичну допомогу пра­цюючим на цьому підприємстві, членам їх сімей та населенню, яке проживає в районі діяльності МСЧ.

А Загальна

В Закрита

С Відомча

D Змішана

Е Відкрита

2. В залежності від того, які контингенти населення обслуговує медико-санітарна частина, вона може бути відкритою чи закри­тою. Яке з наведених положень характерне для закритої МСЧ?

А Надання лікувально-профілактичної допомоги окремим категоріям працюючих

В Надання лікувально-профілактичної допомоги працівни­кам цього підприємства та членам їх сімей

С Надання лікувально-профілактичної допомоги працюю­чим на підприємстві, членам їх сімей та населенню, яке проживає в районі діяльності МСЧ

D Надання лікувально-профілактичної допомоги тільки працівникам цього підприємства

Е Надання тільки спеціалізованої медичної допомоги

3. Лікувально-профілактична допомога робітникам промислових підприємств надається різними закладами охорони здоров'я. Назвіть, який з нижченаведених закладів надає медичну допо­могу цим робітникам.

А Медико-санітарні частини

В Диспансери

С Діагностичні центри

D Санітарно-епідеміологічні заклади

Е Станції переливання крові

4. Основними принципами організації медичної допомоги працю­ючим на промислових підприємствах є: профілактична спрямо­ваність, доступність, цехова дільничність. Визначити, на яку кількість працюючих на державних підприємствах з шкідливи­ми та небезпечними умовами праці передбачається посада цехо­вого лікаря-терапевта.

А На 1500 працюючих

В На 2000 працюючих

С На 2500 працюючих

D На 3000 працюючих

Е Більше 3000 працюючих

5. Для аналізу професійної захворюваності розраховують її показ­ники. Що є основою для розрахунку цього показника?

А 100 працюючих

В 10000 працюючих

С 100 мешканців регіону

D 1000 працюючих, що пройшли періодичний медичний огляд

Е на будь-яке число (100, 1000, 10000 тощо) працюючих на підприємстві, в галузі, регіоні в залежності від числа професійних захворювань

6. У медико-санітарній частині проводиться відбір групи часто хво­ріючих. Які критерії при цьому будуть використані?

А 4 і більше етіологічне пов'язаних захворювань або 6 і більше етіологічне не пов'язаних захворювань за поточ­ний рік

В 5 і більше етіологічне пов'язаних захворювань або 6 і більше етіологічне не пов'язаних захворювань за поточ­ний рік.

С 4 і більше етіологічне пов'язаних захворювань або 5 і більше етіологічне не пов'язаних захворювань за поточ­ний рік

D Більше 3-ох випадків захворювань протягом року неза­лежно від етіології

Е Більше 4-ох випадків захворювань протягом року неза­лежно від етіології

7. У великому промисловому регіоні північно-східної України на підприємстві вугільної промисловості вирішується питання про відкриття самостійної медико-санітарної частини. При якій кількості працюючих на підприємстві вугільної промисловості можна відкрити самостійну МСЧ?

А Не менше 3000 працюючих

В Не менше 2500 працюючих

С Не менше 3500 працюючих

D Не менше 4000 працюючих

Е Не менше 4500 працюючих

8. Цеховим лікарем на підприємстві щорічно проводиться аналіз стану здоров'я робітників. На які диспансерні групи здоров'я розподіляються робітники підприємства?

А Здорові, практично здорові, хворі за трьома стадіямикомпенсації патологічного процесу

В Здорові, хворі на важливі неепідемічні захворювання,практично здорові

С Здорові, хворі з тимчасовою втратою працездатності, хворіз декомпенсованим перебігом захворювання

D Здорові, ті , які часто хворіють з компенсованим пере­бігом хвороби

Е Здорові, хворі на гострі захворювання, хворі з субком­пенсованим перебігом хвороби

9. З 450-ти робітників металургійного заводу, які підлягали профі­лактичним оглядам у поточному році, оглянуто в поліклініці медико-санітарної частини 378 осіб. У результаті — одного пра­цівника тимчасово відсторонено від роботи, 20-ти — рекомен­довано пройти подальше оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, 12-м — надано дієтичне харчування. Який показник, що характеризує профілактичну роботу поліклініки, доцільно вико­ристати в даному випадку?

А Повнота охоплення періодичними медичними оглядами

В Частота виявлення захворювань під час оглядів

С Питома вага осіб, тимчасово звільнених від роботи

D Питома вага осіб, яким надано дієтичне харчування

Е Питома вага осіб, яких оздоровлено в профілакторії

10.Основними принципами організації медичної допомоги працю­ючим на промислових підприємствах є: профілактична спрямо­ваність, доступність, цехова дільничність. Визначити, на яку кількість працюючих на державних підприємствах передбачається посада цехового лікаря-терапевта.

А На 1500 працюючих

В На 2000 працюючих

С На 2500 працюючих

D На 3000 працюючих

Е Більше 3000 працюючих

11.До завдань медико-санітарної частини відноситься максимальне наближення до місця роботи медичної допомоги, участь у роз­робці комплексного плану санітарно-оздоровчих заходів та інші. Визначити, яке з наведених положень також відноситься до зав­дань МСЧ.

АЗапобігання та зниження захворюваності, травматизму та інвалідності на підприємстві

В Реорганізація фельдшерських здоров пунктів в лікарські

С Розробка стандартів якості медичної допомоги

D Поширення пересувних форм організації медичної до­помоги працюючим

Е Розробка моделі кінцевих результатів

12. Цехові терапевтичні дільниці є одним із видів територіальних дільниць. Визначити, що необхідно враховувати при формуванні цехової дільниці.

А Подібність технологічних процесів та віковий склад пра­цюючих

В Радіус обслуговування та віковий склад працюючих

С Чисельність працюючих та їх склад за стажем

D Віковий склад працюючих та їх склад за стажем

Е Чисельність працюючих та подібність технологічних про­цесів

13. Комісія перевіряє роботу медико-санітарної частини. Який основний документ роботи цехового лікаря їй належить перевірити?

A    Комплексний план оздоровчих заходів

B    Щоденник роботи лікаря

C    Паспорт цехової дільниці

D    Звіт про роботу цехової дільниці

E    Звіт про захворюваність і травматизм

14. Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1200 випадків непрацездатності та 12000 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності слід розрахувати по цих даних ?

A.Середню тривалість одного випадку

B.Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

C.Число днів непрацездатності на 100 працюючих

D.Відсоток робітників які ні разу не хворіли на протязі року

E.Відсоток осіб які тривало та часто хворіли

15. З метою раннього виявлення захворювань на підприємстві проводяться періодичні медичні огляди працюючих. Хто несе відповідальність за організацію цих оглядів?

A.Адміністрація підприємства.

B.Адміністрація територіальної поліклініки.

C.Адміністрація територіальної СЕС.

D.Комітет профспілки підприємства.

E.Лікар-профпатолог.

16На автотранспортному підприємстві за останні п’ять років захворюваність на попереково-крижовий радикуліт зросла з 5,3 до 6,8 випадків на кожні 100 робітників. Одночасно на 1,2 дні зросла й середня тривалість випадку захворювання. Яка група факторів у даному разі найбільш ймовірно зумовила ц2і негативні тенденції?

А. Умови праці

В. Рівень побуту

С. Рівень матеріальної забезпеченні

Д. Спадковість

Е. Умови та характер відпочинку

17.Хворий внаслідок виробничої травми, яка обумовила значну втрату зору, переніс операцію на очах і потребує підготовки для іншої

виробничої діяльності. Який вид реабілітації найбільш доцільно застосувати лікарю в даному випадку?

А. Професійну реабілітацію

В. Соціальну реабілітацію

С. Повну реабілітацію

Д. Психологічну реабілітацію

Е. Медичну реабілітацію

18.Робітник К. оформився на роботу, пройшов медичний профілактичний огляд, результат якого дозволив йому працювати в умовах

даного виробництва. Визначте вид медичного профілактичного огляду, який використовується в даній ситуації.

А. Плановий

В. Цільовий

С. Попередній

Д. Періодичний

Е. Поточний

19. Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

А. Позапланового обстеження певних контингентів працюючого населення

В. Обстеження певних контингентів працюючого населення

С. Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень та інше)

Д. Скерування на медико-соціальну експертну комісію

Е. Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження

20. Цільові медичні огляди проводяться з метою:

А. Періодичного обстеження певних контингентів працівників

В. Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу

С. Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях розвитку захворювання (туберкульозу, новоутворень та ін.)

Д. Скерування пацієнтів на медико-соціальну експертну комісію

Е. Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження

Відповіді №13 (пром. підпр.):

1-Е, 2-Д, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 7-Д, 8-А, 9-А, 10-В, 11-А, 12-Е, 13-А, 14-А, 15-А, 16-А, 17-А, 18-С, 19-В, 20-С.

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 259 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0