Головна » Файли » ТЕСТИ » Інфекційні хвороби [ Додати матеріал ]

Тести: Інфекційні захворювання та епідеміологія. Частина 4
14.12.2016, 14:32

. Хвору 20 p., на 2 день хвороби турбує біль у горлі при ковтанні, за¬гальна слабкість, головний біль. Об'єк¬тивно: температура - 39,0 °С, пульс -110/хв., слизова ротоглотки гіперемо-вана, мигдалики збільшені в розмірах, рихлі, покриті нальотом, що легко зні¬мається шпателем, поверхня після зняття нальоту не кровоточить. Про яке захворювання необхідно думати?
A. Ангіна Симановського - Венсана
B. Дифтерія ротоглотки
C*. Гострий стрептококовий тонзиліт
D. Інфекційний мононуклеоз
E.  Туляремія

. У хворої 18 p., дифтерія рото¬глотки, плівчаста форма, тяжкий пе¬ребіг. На 6 день хвороби з'явився біль у ділянці серця, серцебиття. Пульс -120/хв., систолічний шум на верхівці серця. На ЕКГ - неповна блокада лі¬вої ніжки пучка Пса. Про яке усклад¬нення треба думати?
A*. Ранній інфекційно-токсичний міокардит
B.  Міокарді оди строфія
C.  Інфаркт міокарда
D. Гостра серцево-судинна недо¬статність
E.  Стеноз мітрального клапана

.  З епідвогнища госпіталізова¬на хвора Н., 23 р. з діагнозом дифтерія зіву, поширена форма. При огляді зіва на мигдаликах плівчасті нашарування білуватого кольору з перламутровим відтінком, які важко знімалися шпа¬телем, поверхня під ними кровоточи¬ла. Які лікувальні заходи є першочер¬говими?
A. Введення антибіотиків 
B*. Введення протидифтерійної си¬роватки
C. Призначення нестероїдних про¬тизапальних препаратів
D. Призначення імуномодуляторів
E.  Інфузійна дезінтоксикаційна те¬рапія

.  У хворої Д., 29 p., випорож¬нення водянисті безліч разів, часті блювання. Об'єктивно: загальний ціа¬ноз, сухість слизових оболонок, зни¬ження тургору шкіри. Температура -35,2 °С. Периферичний пульс не ви¬значається. Тахіпное. Судоми м'язів. Сечовиділення відсутнє 6 год. Як роз¬цінити стан хворого?
A*. Некомпенсований  гіповолеміч-ний шок.
B. Дегідратація другого ступеня.
C. Дегідратація третього ступеня.
D. Інфекційно-токсичний шок.
E.  Анафілактичний шок.

.  У хворого на поширену фор¬му дифтерії гортані на 2-й день хворо¬би стан погіршився: наросла слабкість, з'явився біль за грудиною, блювота. Об'єктивно: хворий адинамічний, блі-дий, акроціаноз. Пульс - 62/хв. слаб¬кого наповнення. Серцеві тони при¬глушені, групові екстрасистоли. AT -90/40 мм рт. ст. Яке ускладнення ви¬никло у хворого?
A. Анафілактичний шок
B.  Гостра дихальна недостатність
C.  Інфекційно-токсичний шок 
D*. Ранній інфекційно-токсичний міокардит
Е. Кардіогенний шок

.  До терапевта звернувся хво¬рий 29 р. із скаргами на слабкість, пронос. Відпочивав на півдні, де були випадки діареї. Об'єктивно: темпера¬тура - 36,4 °С, шкірні покриви чисті, акроціаноз, язик сухий, живіт м'який, неболючий, випорожнення рясні, во¬дянисті, з пластівцями білого кольо¬ру, без запаху і домішок. Попередній діагноз?
A.  Сальмонельоз
B. Шигельоз
C. Лямбліоз
D. Кишковий ієрсиніоз 
E*.  Холера

Зоотехнік 57 p., на 3-й день хвороби звернувся до лікаря зі скарга¬ми на головний біль, високу темпера¬туру, біль у литкових м'язах, попереку, жовтяницю, темну сечу та зменшення її кількості. Об'єктивно: температура -38 °С, ін'єкція судин склер, петехіаль-на висипка на верхній частині грудної
клітки,    гепатоспленомегалія.    Най¬більш вірогідний попередній діагноз? 
А. Бруцельоз. 
B*. Лептоспіроз.
C. Вірусний гепатит.
D. Псевдотуберкульоз.
E.  Трихінельоз.

.   Хвора 48 p., скаржиться на головний біль, марення. Під час огля¬ду: t - 39 °С, збуджена, обличчя гіпе-ремоване, позитивний симптом Гово-рова - Годельє, петехіальна висипка на тулубі, кінцівках, тахікардія, гіпо¬тонія, гепатоспленомегалія. Вживає алкоголь, ін'єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу. Ваш по¬передній діагноз?
A.  Сепсис
B.  ВІЛ-інфекція 
C*. Висипний тиф
D. Лептоспіроз
E. Алкогольний психоз

. Хвора А., скаржиться на почер¬воніння шкіри та набряк на правій щоці. Під час огляду: температура 38,7 °С, збільшені і болючі лімфатичні підще¬лепні вузли справа, межа між почерво¬нінням і здоровою шкірою чітка, є пу¬хирці з геморагічним вмістом, пальпа¬ція болюча. Ваш попередній діагноз?
A*. Бешиха
B.  Сибірка
C.  Герпетична інфекція
D. Вітряна віспа
E.  Флегмона щоки

 Хворий 59 років, фермер, звер¬нувся з приводу травми правої стопи з ушкодженням шкірних покривів. Дані про імунізацію проти правця відсутні. В анамнезі - анафілактичний шок на введення    гетерологічної    сироватки. Які міри екстреної профілактики прав¬ця повинні бути проведені хірургом? 
А. Хірургічна обробка рани, накла¬дення пов'язки з антисептиками 
B*. Хірургічна обробка рани, введен¬ня 250 МО протиправцевого люд¬ського імуноглобуліну і 0,5 мл ана¬токсину
C. Хірургічна обробка рани, анти¬септична пов'язка, призначення ан¬тибіотиків
D. Хірургічна обробка рани і вве¬дення 0,5 мл анатоксину
E.  Хірургічна обробка рани і вве¬дення 250 МО протиправцевого людського імуноглобуліну

. Чоловік 50-ти років, звернув¬ся у травматологічний пункт із рваною раною гомілки, отриманою в результа¬ті раптового нападу бродячого собаки. Які міри екстреної профілактики ска¬зу повинні бути проведені?
А. Промивання рани, вакцинацію непроводити
B*. Промивання рани, введення ан-тирабічної вакцини
C.  Промивання рани, введення ан-тирабічного імуноглобуліну
D. Хірургічна обробка рани
E.  Хірургічна обробка рани, при¬значення антибіотиків

. У жінки 24 років (вагітність 16 тижнів) негативні серологічні реакції на токсоплазмоз. За допомогою яких профілактичних заходів можна попере¬дити зараження токсоплазмозом?
A. Активна імунізація
B.  Проведення профілактичного курсу специфічної імунотерапії токсоплазміном
C.  Заборона вживання сирої води
D. Профілактичний прийом анти¬біотиків
E*. Oбмеження контакту з кішками, заборона вживання сирого м'ясно¬го фаршу

.  У родині з 4 чоловік після вживання тістечок із кремом занеду¬жало троє: блювота, нудота, пронос, непритомний стан і переймоподібні болі в животі при нормальній темпе¬ратурі тіла. Тістечка були куплені з лотка на стихійному ринку. Причиною захворювання послужило:
А*. Pозмноження в продукті мікро¬організмів
B.  Наявність у продукті солей важ¬ких металів
C.  Сімейна непереносність лактози
D. Захворювання не зв'язане з ужи¬ванням даного продукту
E.  Використання борошна низько¬го сорту

.  У населеному пункті зареє¬стровано кілька випадків захворюван¬ня черевним тифом у осіб, що користу¬ються одним джерелом водопостачан¬ня (колодязем). Які протиепідемічні заходи можуть запобігти виникненню захворюваності в майбутньому?
A. Бактеріологічне обстеження
B. Антибіотикопрофілактика
C*. Санітарний контроль за водо¬постачанням
D. Імунопрофілактика
E.  Диспансерне спостереження

.   Хворий 40 років, захворів гостро: з'явились блювота, біль в епі-гастрії, водянисті випорожнення зе¬ленуватого кольору, підвищення тем¬ператури до 39,5 °С. Об'єктивно: стан важкий. Тягнучі болі в м'язах нижніх кінцівок. Виражена блідість, акроціа-ноз. Пульс - 130/хв., частий. AT -70/40 мм рт. ст. Тони серця приглу¬шені. Язик сухий, обкладений біло-коричневим нальотом. Живіт здутий, болючий в епігастральній та ілеоце-кальній областях. За 10 годин до за¬хворювання їв холодець. Вкажіть най¬більш імовірний діагноз:
A.  Вірусний гастроентерит
B.  Холера
C. Дизентерія 
D*. Сальмонельоз 
Е. Ешерихіоз

.  Виявлено, що мати немовля¬ти - носителька HBs Ag. Який із пре¬паратів потрібно ввести для поперед¬ження вірусного гепатиту В у дитини?
А. Інтерферон
B*. Вакцина проти ВГВ 
C. Людський імуноглобулін
D. Циклоферон
E.  Антитільний імуноглобулін

.  Хворий 27 років, надійшов у клініку на 4-й день хвороби з діагно¬зом "ГРВІ, алергійний дерматит". За¬недужав гостро з підвищення темпе¬ратури до 38 °С, головного болю, пер-шіння в горлі, потім з'явився надсад¬ний гавкаючий кашель, на 3-й день на шкірі обличчя і шиї з'явилася висип¬ка. Приймав аспірин. Об'єктивно: тем¬пература - 38,8 °С. Обличчя одутле. Склерит, кон'юнктивіт, риніт. На шкірі обличчя, шиї і верхньої частини грудей - рясна плямисто-папульозна висипка, яка не свербить. Слизова ротоглотки яскраво гіперемована. Збіль¬шені підщелепні і передньошийні лім¬фовузли. Печінка і селезінка не збіль¬шені. Ваш діагноз?
A. Інфекційний мононуклеоз
B. Алергійний дерматит
C*.  Kір
D. Краснуха
E.  Скарлатина

Хворий 27 років, надійшов у клініку на 4 день хвороби з діагно¬зом "ГРВІ, алергійний дерматит". Занедужав гостро з підвищення тем¬ператури до 38 °С, головного болю, першіння в горлі, потім з'явився над¬садний гавкаючий кашель, на 3 день на шкірі обличчя і шиї з'явилася ви¬сипка. Приймав аспірин. Об'єктивно: температура - 38,8 °С. Обличчя одут¬ле. Склерит, кон'юнктивіт, риніт. На шкірі обличчя, шиї і верхньої частини грудей - рясна плямисто-папульозна висипка, яка не свербить. Слизова ро-тоглотки яскраво гіперемована, дріб¬на біла енантема біля корінних зубів. Збільшені підщелепні і передньоший¬ні лімфовузли. Дихання жорстке, оди¬ничні сухі хрипи. ЧСС - 110/хв., AT -100/70 мм рт. ст., ЧД - 26/хв. Печінка і селезінка не збільшені. Ваш діагноз?
A. Краснуха
B. Алергійний дерматит
C.  Бронхопневмонія 
D*. Кір
Е. Скарлатина

.  Хворий 25 років, занедужав гостро, після ознобу температура підвищилася до 38,0 °С, була блювота 2 рази, послаблення випорожнень, з'я¬вилися помірні болі в горлі при ков¬танні, у животі, колінних і ліктьових суглобах. На 4 день приєдналася легка жовтяничність склер і шкіри, потемні¬ла сеча, на шкірі бічних поверхонь ту¬луба, верхніх і нижніх кінцівок з'яви¬лася дрібноплямиста яскраво-черво¬на, густіша в природних складках ви¬сипка. Збільшена печінка, язик обкла¬дений, "малиновий", дрібні лімфовуз¬ли. Попередній діагноз:
A.  Гострий вірусний гепатит А
B.  Гострий вірусний гепатит В 
С*. Псевдотуберкульоз
D. Скарлатина
E.  Інфекційний мононуклеоз

.   Хворий 21 року, відзначив підвищення температури до 39,2 °С, слабість, головний біль, болі в горлі, м'язах, суглобах і животі, нудоту, була однократна блювота. На 3 день болі в животі посилилися і стали чітко лока¬лізуватися у правій клубовій області. З діагнозом "апендицит" доставлений у хірургічне відділення. При огляді: гі¬перемія слизової ротоглотки, субікте-ричність, печінка +2 см. Оперовано, виявлені змінений апендикс і пакети мезентеріальних лімфовузлів. Попе¬редній діагноз:
A. Аденовірусна інфекція 
B*. Псевдотуберкульоз
C.  Гострий вірусний гепатит А
D. Черевний тиф
E.  Ентеровірусна інфекція

У хворого 40 років через 2 тижні після вживання в їжу недосить прожареної свинини, купленої на сти-
хійному ринку, раптово підвищилася температура тіла до 40 °С, з'явилися інтенсивні болі у м'язах, набряклість обличчя, папульозна висипка на кін¬цівках і тулубі, сухий кашель. При-ймав аспірин. В аналізі крові: Л -12,2х109/л, є - 40 %. Про яке захворю¬вання варто думати?
A. Лікарська хвороба
B. Аскаридоз, фаза міграції
C. Лептоспіроз 
D. Теніоз
E*. Трихінельоз

У хворої 35 років протягом двох тижнів відзначається висока ли¬хоманка (до 39,5 °С), слабість, міалгії, уртикарна висипка на шкірі, збіль¬шення і болючість печінки, періодич¬но виникаюча нудота і блювота. Ана¬ліз крові: Л - 11,4х109/л, є - 20 %. Мі¬сяць тому їла малосольну рибу домаш¬нього приготування. Яке лабораторне дослідження найбільш вірогідно під¬тверджує діагноз?
A*. Мікроскопія дуоденального вміс¬ту і калу
B.  Бактеріологічне дослідження калу
C.  Посів крові
D. Посів жовчі
E.  Біопсія м'язів

.  Хворий 27 років, хворіє про¬тягом чотирьох тижнів. Турбує підви¬щення температури тіла з коливання¬ми 37,8 °С - 39,0 °С, що супроводжу¬ється мерзлякуватістю, вираженою пітливістю. Загальний стан мало по¬рушений. Останні два тижні турбують болі у великих суглобах. Гіперемія обличчя, збільшення периферичних лім¬фовузлів, гепатолієнальний синдром. Постійно вживає козяче молоко, яке купує на ринку. Найбільш імовірний діагноз:
А*. Бруцельоз
B.  Сепсис
C.  Псевдотуберкульоз
D. Ревматизм
E.  Туберкульоз

.  Хвора 20 років протягом 3-х днів відзначала підвищення темпе¬ратури до 38,0 °С, слабкість, поганий апетит, нудоту, однократну блювоту. Із 4-го дня температура нормальна, стан покращився, але з'явилася жов¬тяниця. При огляді: помірна жовтя-ничність шкіри, печінка збільшена на З см, еластичної консистенції. Симп¬томи Ортнера, Кера, Воскресенського негативні. Яке дослідження підтвер¬джує діагноз:
A. Anti HEV - Ig M
B. Anti HCV - Ig M 
C*. Виявлення anti HAV Ig M
D.AntiVEB-IgM 
Е. Anti HBC - Ig M

*.  Хвора 26 років, занедужала через 2 години після вживання кремо¬вого торта: слабість, запаморочення, нудота, рясна багаторазова блювота. При огляді: пульс - 96/хв., AT -100/60 мм рт. ст., шкіра бліда, мова су¬хувата, живіт при пальпації болючий у епігастральній області. Відділи ки¬шечнику безболісні, гурчать, діареї не¬має. Попередні заходи лікаря:
А. Внутрішньовенне введення рео-поліглюкіну
B.  Внутрім'язове введення розчину платифіліну
C.  Внутрішньовенне введення роз¬чину 5 % глюкози
D*. Промивання шлунка і кишечнику
E. Призначення антибіотиків в/в

*.  Хворий 25 років, занедужав гостро, після ознобу температура під¬вищилася до 38,0 °С, була блювота 2 рази, з'явилися помірні болі в горлі при ковтанні, у животі, колінних і лік-тьових суглобах. На 4 день приєднала¬ся легка жовтяничність склер і шкіри, потемніла сеча, на шкірі бічних повер¬хонь тулуба, верхніх і нижніх кінцівок з'явилася дрібноплямиста яскраво-червона, густіша у природних склад¬ках висипка. Збільшена печінка, язик обкладений, "малиновий", дрібні лім¬фовузли. Попередній діагноз:
A. Вірусний гепатит А
B. Алергічний дерматит 
C*. Псевдотуберкульоз
D. Скарлатина
E.  Інфекційний мононуклеоз

.  Хворий 18-ти років, 3 роки вживає наркотики внутрівенно. Від¬значає збільшення множинних лімфо¬вузлів понад 6 міс, кількаразові епізо¬ди обширних герпетичних висипань, значне зниження маси тіла. Останні 4 тижні скаржиться на наявність водя¬нистих випорожнень 5-6 разів у добу. Застосовувані антибіотики неефектив¬ні. Яке дослідження найбільш доціль¬не для визначення причини діареї?
А. Дуоденальне   зондування   для виявлення Opistochis felineus 
B*. Мікроскопія калу на виявлення Cryptosporidium
C.  Посів калу для виявлення Enta¬moeba hystolitica
D. Вірусологічне дослідження калу для виявлення ротавірусів
E.  Біопсія слизової шлунка для ви¬явлення Helicobacter pylori

.  Хвора 34 років, що тривалий час вживає наркотики внутрішньовен¬но, скаржиться на наявність водянис-тоих випорожнень 5-6 разів на добу протягом 3-х тижнів; при огляді до-датково виявлена генералізована лім-фаденопатія. Лабораторне обстежен-няімовірніше всього знайде:
А*. Зниження сироваткової концен¬трації К+
B.  Підвищення сироваткової кон¬центрації Na+
C.  Зниження   показників   гемато¬криту
D. Підвищення сироваткової кон¬центрації НС03
E.  Підвищення рН сироватки крові

. Хворий 23 років госпіталізова¬ний на 2-й день хвороби зі скаргами на слабість, болі в горлі, що посилюють¬ся при ковтанні, озноб. Стан середньої важкості, температура тіла - 38,3 °С, рот відкриває вільно, в ротоглотці - по¬мірна гіперемія, невеликий ціаноз сли¬зової оболонки, мигдалики збільшені, покриті плівчастими нальотами, що поширюються на задню стінку глот¬ки і язичок. Збільшені передньоший-ні лімфовузли. Пульс - 88/хв., AT -120/60 мм рт. ст. Печінка і селезінка не збільшені. Попередній діагноз:
А. Грибкова ангіна
В*. Дифтерія ротоглотки
C. Ангіна Симановського - Венсана
D. Інфекційний мононуклеоз
E.  Гострий лейкоз

.  Жінка 22-х років, на 7 місяці вагітності, занедужала гостро через З тижні після приїзду з Туркменістану. На тлі 7-денної лихоманки, яка три¬ває, з'явилася жовтяниця, нездоланна блювота, біль у правому підребер'ї, за-гальмованість, геморагії на шкірі. Най¬більш імовірний діагноз:
A. Вірусний гепатит А
B.  Гострий жировий гепатоз вагіт¬них
C. Холестатичний гепатоз вагітних 
D*. Вірусний гепатит Е 
E. Калькульозний холецистит

Хвора 18 років, кілька років уживає наркотики внутрішньовенно, скаржиться на тривкий невпинний ка¬шель більше ніж півроку, підйоми тем¬ператури тіла до 38 °С, збільшення множинних лімфовузлів, часті герпе-тичні розповсюджені висипання, зна¬чне зниження маси тіла. У імунограмі співвідношення Т4 лімфоцитів-хелпе-рів до Т8 лімфоцитів-супресорів до-рівнює 0,3. Це відбувається тому, що збудник захворювання:
A.  Інфікує клітини з рецепторами СД-22
B.  Індукує проліферацію Т-хелперів
C.  Індукує проліферацію Т-супре-сорів
D. Інфікує клітини з рецепторами СД-8
E*. Інфікує клітини з рецепторами СД-4

.   Хворий 28-ми років, скар¬житься на збільшення лімфовузлів протягом півроку, прогресуючу сла¬бість, пітливість, періодичні підйоми температури до 38 °С. Кілька років уживає наркотики внутрішньовенно. Зниженої вгодованості, розповсюдже¬ний себорейний дерматит, пальпують¬ся збільшені безболісні шийні, пахвові і пахвинні лімфовузли величиною до 2-2,5 см. Яке дослідження варто при¬значити в першу чергу?
A. Дослідження крові на а/т до ВГВ
B. Дослідження крові на наявність а/т до ВГА
C. Дослідження крові на наявність а/т до В ГЕ
D*. Дослідження крові на наявність антитіл до ВІЛ
Е. Дослідження крові на наявність антитіл до вірусу Епштейна - Барра

.  При аналізі річної динаміки захворюваності на вірусний гепатит А в районі виявлений ріст захворюва¬ності в липні - серпні з піком у жов¬тні - листопаді. На цей період припа¬дає 70-80 % всіх захворювань за рік. Яким терміном визначається такий підйом захворюваності?
A. Тенденція
B.  Спалах
C.  Епідемія 
D. Циклічність 
E*. Сезонність

. Чоловіка 48-ми років госпіта¬лізовано у лікарню з діагнозом "опіки II ступеня". Менше 5 років тому він отримав два щеплення проти правця. Як здійснити термінову профілакти¬ку правця?
А. 250 МО протиправцевого люд¬ського імуноглобуліну 
B*. 0,5 мл АП-анатоксину
C. 3000 МО протиправцевої сиро¬ватки
D. 1 мл АП-анатоксину
E.  1 мл АП-анатоксину + 3000 МО протиправцевої сироватки

*1498.  У хворого на риновірусну ін¬фекцію з носових ходів виділяється рідка прозора рідина. Вказати тип екс¬удативного запалення.
A. Змішане
B. Геморагічне
C.  Гнійне, катаральне 
D*. Серозне, катаральне
Е. Фібринозне

.  Хвора жінка 32 років, скар¬житься на лихоманку, головний біль, різку слабкість, безсоння. Хворіє 8-й день. При огляді: температура -39,8 °С, пульс - 86/хв. Дикротія. AT -90/60 мм рт. ст. Шкіра бліда. На живо¬ті поодинокі розеоли. Язик сухий, об¬кладений нальотом, з відбитками зубів на боковій поверхні. Живіт м'який, визначається притуплення перкутор-ного звуку в ілеоцекальній ділянці. Ге-патоспленомегалія. Який діагноз най¬більш вірогідний?
А*. Черевний тиф
B.  Висипний тиф
C.  Сепсис
D. Вісцеральний лімфогранулематоз
E.  Туберкульоз міліарний

*Хворий на менінгококовий менінгіт отримує пеніцилін протягом 7 діб. Останні 4 дні температура тіла нормальна. Менінгеальні знаки відсутні. Коли можна відмінити антибіотик?
A. При цитозі в лікворі 100 і мен¬шому, переважають нейтрофіли
B.  При відсутності лейкоцитозу і паличкоядерного зсуву у крові
С*. При цитозі в лікворі 100 і мен¬шому, переважають лімфоцити
D. При цитозі в лікворі 150 перева¬жають лімфоцити
E.  Відразу

.  Хворий 25 років, поступив зі скаргами на двоїння в очах, знижен¬ня зору, утруднене дихання. Захворів гостро 12 годин тому. Напередодні за¬хворювання вживав у їжу гриби до-машнього консервування. При об'єк¬тивному обстеженні відзначаються: блідість, широкі зіниці зі слабкою реакцією на світло, сухість у роті, по¬рушення ковтання, брадикардія, бра-дипное, метеоризм, затримка випо¬рожнень. М'язова сила різко знижена. Ваш діагноз:
А. Лямбліоз 
B*. Ботулізм
C.  Сальмонельоз, гастроінтести-нальна форма
D. Лептоспіроз
E.  Ієрсиніоз

.  У хворого 28 років, без по¬стійного місця проживання, на 5 день захворювання з'явився розеольозно-петехіальний висип на тулубі і вну¬трішніх поверхнях кінцівок. Перед тим - збудження, температура - 41 °С, ейфорія, гіперемія обличчя, почерво¬ніння склер, при огляді - тремор язи¬ка, тахікардія, спленомегалія. Ймовір¬ний діагноз?
A. Псевдотуберкульоз
B. Черевний тиф
C. Лептоспіроз 
D*. Bисипний тиф
Е. Кір

  У хворого Л. 19 років вірус¬ний гепатит В. Після порушення дієти та нервового стресу стан хворого по¬гіршився: збільшилася інтенсивність жовтяниці, пульс - 110/хв., AT -80/50 мм рт. ст., була блювота "кавовою гущею", зменшилися розміри печінки, при пальпації вона стала болючою. Про яке ускладнення треба думати?
A.  Інфекційно-токсичний шок
B.  Гостра ниркова недостатність.
C. Гостра наднирникова недостат¬ність
D. Гемолітична криза 
E*. Гостра печінкова недостатність

.  Хворий 40 років, ветеринар, хворіє третій день: помірна слабість, температура тіла - 38,0 °С, в області правого передпліччя виразка діаме¬тром 1,5 см, покрита темно-коричне¬вим струпом, оточена вінчиком гіпе¬ремії з дрібними везикулами. Різко виражений набряк м'яких тканин пе¬редпліччя. Збільшені і чутливі кубі-тальні і пахвові лімфовузли справа. На кистях рук свіжі подряпини. Най¬більш імовірний діагноз?
А*. Сибірська виразка
B.  Рожа
C.  Філіноз
D. Стафілококовий карбункул
E.  Туляремія


    
301    У 31-річного хворого з'явився різкий озноб, Т 39,0 0С , що трималась 9 годин і раптово
     знизилась до нормальної з сильним потовиділенням.  Наступного дня Т 36,8 ,  пульс 
    70 уд.  за 1 хв. Живіт м'який, не болючий. Печінка +2 см, селезінка +3 см.  Рік тому 
    повернувся з  Південної  Азії,  де  було декілька  приступів гарячки.   Яке дослідження 
    найкраще провести для швидкого підтвердження діагнозу?
A. Дослідження крові на anti-HEV Ig M.
B    Дослідження крові на стерильність
C    Бактеріоскопію товстої краплі крові на менінгококк
D    *    Дослідження товстої краплі крові на малярію
E    Бактеріоскопію товстої краплі крові на лептоспіроз.

302    76-річна хвора протягом 7 днів скаржиться на постійне підвищення температури до 
    38 - 38,7 0С,  помірний головний біль,  безсоння,  страхітливі сновидіння,  сухий 
    кашель.  З 4 дня хвороби  -  на  тулубі розеольозно-петехіальна екзантема.  В  
    дитинстві хворіла на тиф.  Т - 38,4 0С , пульс 98,  гепатоліенальний синдром,  
    двобічна вогнищева пневмонія.   Яке захворювання найбільш  ймовірне?  
A    .  Хвороба Лайма
B    Черевний тиф  
C    *Хвороба Брила 
D    Малярія  
E    Лептоспіроз  

303    Дівчина, 22 років,впродовж 2 діб  скаржиться на висипку в області обличчя і 
    виражений свербіж висипки. Захворювання пов’язує з вживанням косметичного крему.
     Об-но: виражене почервоніння та набряк шкіри в області щік, підборіддя, лобу, дрібна
     папуло-везикульозна висипка. Ваш діагноз.  
A    .  Нейродерміт.
B    Простий дерматит.  
C    Екзема.  
D    Бешиха.  
E      * Алергічний дерматит
    
304   У хворого 18 років розвинулася жовтяниця. Після обстеження діагностовано синдром 
    Жільбера-Мейленграхта. З чим пов'язаний механізм розвитку жовтяниці у хворого?
A Обтурацією загальної жовчної протоки
B    Недостатністю глютаматтрансферази
C    Внутрішньосудинним гемолізом
D    *    Недостатністю глюкуронілтрансферази
E    Недостатністю тирозинсульфотрансферази

305     Хвора 35-ти років, операційна медсестра,  звернулась до лікаря на 8  день 
    поступового розвитку хвороби  зі скаргами на загальну слабкість, швидку 
    втомлюваність, темний колір сечі. Вранці помітила жовтяницю склер. При огляді 
    Т-36,8?С. Виявлено збільшення печінки +3см.   Зміни якого лабораторного показника 
      найбільш інформативні  при даній хворобі?
A     Амілази крові  
B    Лужної фосфатази  
C    *Аланінамінотрансферази    
D    Протромбінового  індексу  
E    Холестерину  

306    В летнем лагере возникла вспышка заболевания, сопровождающегося высокой 
    температурой, головной болью в лобно-височных областях, болями в различных 
    группах мышц. У двух заболевших, кроме того, наблюдалась диарея, у одного - 
    отмечались пятнистые высыпания на лице, туловище. Всего заболело 18 человек. 
    Укажите наиболее вероятный фактор передачи инфекции:
A    *Вода  
B    Пища  
C    Укусы комаров  
D    Укусы клещей
E    Через поврежденную кожу и слизистые  
    
307 У хворого 40 років із гострим вірусним гепатитом В на 10 день стаціонарного 
    лікування різко погіршився загальний стан- з”явилися нудота, повторне блювання, 
    посилився біль у правому підребір”ї, наросли жовтяниця склер та шкіри. В крові 
    лейкоцитоз, гіпербілірубінемія з переважанням непрямої фракції. Яке ускладнення 
    розвинулося?  
A     Загострення холециститу   
B    * Печінкова енцефалопатія  
C    Ниркова недостатність   
D    Обтураційна жовтяниця
E    Внутрішньопечінковий холестаз  

308    Хворий 20 років, поступив в клініку на 7 день хвороби із скаргами на жовтушність 
    шкіри і склер, темну сечу, однократне блювання, зниження апетиту, підвищення 
    температури тіла до 38С протягом 2-х днів. 3 тижні тому на рибалці з друзями 
    користувався одним посудом.Об’єктивно: млявий, t - 36,8С , шкіра та склери 
    жовтушні, печінка виступає з-під ребір’я на 3 см, чутлива при пальпації, селезінка 
    пальпаторно не виявляється. Сеча темна, кал частково ахолічний. Який попередній 
    діагноз?
A     Гемолітична анемія
B    Лептоспіроз  
C    Інфекційний мононуклеоз  
D    *Вірусний гепатит А  
E    Кишковий ієрсініоз  

    
309 Больной Н., 32 лет принимал массивную антибактериальную терапию.Жалуется на 
    разлитые боли в животе, частый жидкий стул (4-6 раз в сутки), общая слабость. 
    Об-но: состояние удовлетворительное. АД 120/70 мм рт ст, ЧСС 84 уд в мин. живот 
    при пальпации мягкий, болезненный в нижних отделах живота. Печень и селезенка 
    не пальпируються. Применение какого лекарственного препарата целесообразно в 
    данном случае?  
A    Имодиум
B    Панзинорм.  
C    Эссенциале Н.  
D    Мотилиум.  
E    *Линнекс

310     Больная Н. заболела остро: повышение температуры до 39,4С, головная боль в 
    области лба и висков, боль в глазных яблоках, ломота  во всем  теле, заложенность 
    носа, сухой кашель. Какой диагноз наиболее вероятный?
A    .  Парагрипп
B    .  *Грипп
C    Аденовирусная инфекция.  
D    Риновирусная инфекция.
E    Орнитоз.  

 


311    Больная 23-х лет доставлена в травмпункт с загрязненной колото-резаной раной 
    правой стопы. Проведена первичная хирургическая обработка раны, введена 
    противостолбнячная сыворотка. Спустя некоторое время состояние больной  резко  
    ухудшилось:  появилась резкая слабость,  головокружение, частые сердцебиения. 
    Об-но: отмечается бледность кожных покровов,  холодный пот,  частый пульс 
    слабого наполнения до 100 уд/мин., АД 90/40 мм рт. ст.  В связи с чем произошло 
    резкое ухудшение состояния больной?  
A    * анафилактический шок
B    геморрагический шок
C    болевой шок
D    инфекционно-токсический шок
E    Лекарственная ( сывороточная ) болезнь.  

312    Мужчина, имевший 2 дня назад половой контакт, как выяснилось позднее, с 
    ВИЧ-инфицированным партнером, обратился с просьбой исключить вероятность 
    инфицирования. Когда необходимо проводить первое исследование антител на 
    ВИЧ?
A     Через 6 месяцев  
B    В день обращения  
C    Через 3 месяца  
D    *Через месяц после полового контакта  
E    Через 1,5 года  

    313 У хворого 25 років, температура 38,0С, біль в горлі. Мигдалики набряклі, помірно 
    гіперемовані, покриті щільною сірою плівкою, яка поширена на дужки, язичок. 
    Знімаються плівки з трудом. Після зняття поверхня кровоточить. Вірогідний діагноз.
A     Скарлотина
B    Лакунарна ангіна  
C    Паратонзелярний абсцес  
D      * Дифтерія  
E    Інфекційний мононуклеоз  

314
    У хворої 35-ти років (працює дояркою) на шкірі передпліччя чорний неболючий 
    щільний струп. Навколо нього на запальному червоного кольору валику вторинні 
    пухирці, які оточують його вінцем, головний біль, слабкість, температура 38,5С. В 
    господарстві є випадки падежу корів. Вірогідний діагноз.
A    Чума
B    Туляремія  
C     * Сибірка  
D    Бешиха  
E    Стафілококовий карбункул  
    
315  Хворий 46 років, зоотехнік, гарячка протягом 2 тижнів до 39С, озноб, значна 
    пітливість, біль у м’язах і суглобах. Гепатоспленомегалія, збільшення лімфовузлів, 
    проба Бюрне – 6,5 см. Вірогідний діагноз.
A    Псевдотуберкульоз
B    * Бруцельоз
C    Інфекційний мононуклеоз
D    Ревматоідний поліартрит
E    Лімфогранулематоз

 

 

    316  У хворого  після переохолодження раптово підвищилася температура до 39С,виникла
     біль у грудній клітині під час дихання та кашлю. О`єктивно: дихання поверхнє–28 за 1 
    хв., скорочення перкуторного звуку нижче куту правої лопатки, на тлі різького 
    послаблення дихання–крепітація. Який з мікроорганізмів є найбільш частим 
    етіологічним фактором даного захворювання?
A    Кишкова паличка  
B    Стрептокок  
C    Стафілокок  
D     *Пневмокок  
E    Бацила Фрідлендера  

317    Громадянин Пакистану 30 років захворів гостро: з’явився частий водянистий стілець, 
    що нагадував рисовий отвар. Об`єктивно – t 35,4С, кінцівки холодні, акроціаноз, 
    сухість у роті, різко знижений тургор тканин.  Що слід зробити для оцінки ступеня 
    зневоднення?
A     Виміряти АТ
B    Виміряти центральний венозний тиск  
C    Визначити рівень сечовини і креатиніну в крові  
D    *Визначити густину плазми крові   
E    Визначити рівень гемоглобіну

    318  Студента 20 років протягом місяця турбує значна втомлюваність, підвищена 
    температура тіла [39С], профузний піт, схуднення. Об'єктивно: збільшені всі групи 
    периферичних лімфатичних вузлів, кандидоз ротової порожнини, герпетичні 
    висипання на губах. В загальному аналізі крові: лейк. 3,3*109/л, ШЗЕ 15 мм/год, 
    В-лімфоцитів 12\%, співвідношення Тх/Тс<0,5.  Методи специфічної діагностики 
    захворювання?
A     Біопсія лімфовузла
B    *Виявлення антитіл в реакції ІФА до  ВІЛ  
C    Стернальна пункція  
D    Бактеріологічне дослідження крові
E    Проба Манту

319      Дівчина 18 років захворіла гостро: нежить, кашель, болі в животі, температура 38,5С. 
    До третього дня катаральні явища зменшились, температура 36,6С. На четвертий 
    день хвороби слабість в правій нозі. Об`єктивно: активні рухи в нозі відсутні, пасивні – 
    болючі. М’язи стегна мляві, болючість по ходу нервових стовбурів. Колінний і ахіловий 
    рефлекс на правій нозі не викликаються, симптом “триніжника” позитивний. В крові 
    лейк. – 4,2*109/л., ШЗЕ – 6 мм/год.  Попередній діагноз?
A    Енцефаломієліт
B    Поліомієліт, понтинна форма  
C    Ботулізм  
D     *Поліомієліт, спінальна форма  
E    Кліщовий енцефаліт  
    
320 Хвора 50-ти років протягом року страждає приступами болів  в  правому підребер'ї,  
    які виникають переважно після жирної їжі.  Останній тиждень приступи 
    повторювались  щодня, стали  більш болючими.  На 3-й день перебування в 
    стаціонарі з'явились жовтушність склер та шкіри, світлий стілець  і темна сеча.  
    Аналіз крові: Нв - 128 г/л, ретикулоцити - 2%, нейтрофільний лейкоцитоз (13,1*109/л), 
    ШЗЕ-28 мм/г.  Що є найбільш ймовірною причиною жовтяниці?
A    *Жовчо-кам’яна хвороба.  
B    Хронічний панкреатит
C    Хронічний холестатичний гепатит.  
D    Гемолітична анемія.  
E    Гострий вірусний гепатит

321    Хворого 30 років турбують напади ознобу, гарячки, профузного поту, якi 
    повторюються  кожний третій день. Хворіє 2 тижні. Склери i шкiра яскраво жовтяничні.
     Печінка і селезінка збільшені. Рік тому працював в Африці. Який з перерахованих 
    дiагнозiв найбiльш ймовiрний?  
A    .  Сепсис.
B    Рак головки підшлункової залози.  
C    *Малярiя 
D    Вiрусний гепатит.  
E    Лептоспiроз.  

    322  У 12-річної дівчинки  після вживання двох твблеток аспірину  за 4-5 годин 
    температура тіла підвищилася до 39-40?С Скаржиться на загальне нездужання, 
    запаморочення, несподівану появу  червоних плям на шкірі з, утворенням  пухирів або
     відшаровуванням епідермісу з ерозуванням поверхні  Ураження на шкірі нагадували 
    опіки другого ступеня. Симптом Нікольського - позитивний Який найбільш імовірний 
    діагноз?   
A    .  Герпетиформний дерматоз Дюринга.  
B    Пухирчатка вульгарна.  
C    Поліморфна ексудативна еритема.  
D    Бульозний дерматит.  
E     * Гострий епідермальний некроліз – синдром Лайєла

323    Діагноз "черевний тиф" було встановлено чоловіку віком 50-ти років, який працює 
    слюсарем і мешкає в ізольованій квартирі з усіма зручностями. В сім'ї крім нього двоє 
    дорослих. Які заходи проводяться щодо осіб, які спілкувались з хворим?   
A    Бактеріологічне дослідження        
B * Антибіотикопрофілактика
C    Ізоляція         
D    Диспансерний нагляд         
E    Вакцинація   

324    Хвора 29 рокiв захворiла гостро-озноб, головний бiль, ломота в тiлi, бiль в горлi, 
    температура 38°С. На 2-й день температура 39,5°С, вiдмiтила слабiсть, 
    запаморочення. В  той же день була оглянута лiкарем, який виявив нальоти у виглядi 
    сiрих щiльних плiвок на обох  мигдаликах, збiльшення i болючiсть пiдщелепних 
    лiмфатичних  вузлiв. Було  запiдозрено   дифтерiю. Який найбiльш ефективний метод 
    верифiкацiї дiагнозу?
A Внутрiшньошкiрна алергiчна проба
B    Загальний аналiз кровi
C    Пункцiя пiдщелепних лiмфатичних вузлiв
D    Серологiчний метод
E    *Бактерiологiчний метод

325    У хворого 42-х рокiв протягом тижня кожнi 48 годин з'являються напади лихоманки, 
    що змiнюються жаром. Температура тiла пiдвищується до 40 C$. Зниження 
    температури через 3-4 години супроводжується надмiрним потовидiленням. 
    Погiршився апетит, з'явилася загальна слабкiсть. Шкiрнi покриви блiдi, з землистим 
    вiдтiнком. Збiльшенi печiнка i селезiнка, при пальпацiї - щiльнi. Який найбiльш 
    ефективний метод верифiкацiї дiагнозу?  
A    Бактерiологiчний метод
B    Загальний аналiз кровi
C    *Мiкроскопiя мазка кровi i товстої краплi
D    Iмуноферментний аналiз
E    Мiкроскопiя висячої краплi кровi

 

Категорія: Інфекційні хвороби | Додав: АДМІН | Теги: Інфекційні захворювання
Переглядів: 843 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0