Головна » Файли » Анатомія людини » П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський Анатомія людини. [ Додати матеріал ]

Вікова періодизація індивідуального розвитку людини
07.03.2015, 01:58

Вікова періодизація 
індивідуального розвитку людини включає 3 періоди: прогресивний, стабільний, регресивний.
До прогресивного періоду розвитку нале-жить внутрішньоутробний розвиток людини та частина позаутробного до 21 року включно.
До стабільного періоду розвитку відносять: зрілий вік, який має 2 періоди:
І період – 22 – 35 років (чоловіки); 21 – 35 ро-ків (жінки);
ІІ період – 36 – 60 років (чоловіки); 36 – 55 ро-ків (жінки).
До регресивного віку відносять: 
похилий вік – 61 – 74 роки (чоловіки); 56 – 74 роки (жінки);
старечий вік – 75 – 90 років (чоловіки); 75 – 90 років (жінки);
довголіття: 90 років і більше (чоловіки і жінки).
Пренатальний період розвитку поділяється на два підперіоди: ембріональний та плодовий (фе-тальний). Протягом першого підперіоду розвитку, який продовжується 8 тиж, відбувається форму-вання органів і частин тіла, властивих дорослій людині; у плодовий підперіод переважно збіль-шуються розміри тіла та завершується органоут-ворення. До 4-5 міс швидкість росту плода збі-льшується. Після 6 міс лінійні розміри збільшу-ються вже не так швидко. Очевидно, однією з причин цього є обмеження розмірів порожнини матки. Відомо, що швидкість росту близнюків у цей період також сповільнюється і їх загальна маса дорівнює масі одиночного 36-тижневого плода. Таким чином, організм матері (розміри матки, плаценти, харчування) значно впливають на ріст і розвиток новонародженого.
Нижче наводимо схему вікової періодизації онтогенезу людини.
Відразу після народження настає період ново-народженості. У цей період дитину годують мо-лозивом упродовж 8 –10 днів. 
Наступний період – грудний. Він триває до 1 року. Початок його пов’язаний з переходом до годування “зрілим” молоком. У цей період відзна-чається найбільша інтенсивність росту порівняно з усіма періодами поза утробного життя. Довжина тіла до 1 року збільшується в 1,5 разу, а маса ті-ла потроюється. З 6 міс починається прорізуван-ня молочних зубів.
Період раннього дитинства продовжується від 1 року до 4 років. На 2 – 3-му роках життя закін-чується прорізування молочних зубів. Після 2 ро-ків щорічне збільшення розмірів тіла уповільню-ється. З 4 років починається період першого ди-тинства, який закінчується в 7 років. У цей період відзначається незначне збільшення швидкості процесів росту. Вік дитини від 1 року до 7 років називають ще періодом нейтрального дитинства, оскільки хлопчики і дівчатка майже не відрізня-ються одне від одного за розмірами і формою ті-ла. Однак слід зауважити, що вже в цей період у дівчаток значно більша товщина підшкірної жиро-вої клітковини.
Період    Вік
Новонароджені    1 день – 10 днів
Грудний вік    від 10 днів до 1 року
Раннє дитинство    1 - 3 роки
Перше дитинство    4 - 7 років
Друге дитинство    8 – 12 років (хлопчики)
8 – 11 років (дівчатка)
Підлітковий вік    13 –16 років (хлопчики)
12 – 15 років (дівчатка)
Юнацький вік    17 – 21 рік (юнаки)
17 – 20 років (дівчата)
Зрілий вік (І період)    22 – 35 років (чоловіки)
21 – 35 років (жінки)
Зрілий вік (ІІ період)    36 – 60 років (чоловіки)
36 – 55 років (жінки)
Похилий вік    61 – 74 роки (чоловіки)
56 – 74 роки (жінки)
Старечий вік    75 – 90 років
Довголіття    90 років і більше 

Період другого дитинства продовжується у хлопчиків з 8 до 12 років, у дівчаток - з 8 до 11 років. У цей період виявляються статеві відмін-ності у розмірах і формі тіла, оскільки статеве до-зрівання у дівчаток починається в середньому на 2 роки раніше ніж у хлопчиків. Наприклад, дівчат-ка у віці 10 років випереджають хлопчиків за зро-стом і масою тіла, відбувається перший пере-хрест ростових процесів. У період другого дитин-ства підвищується секреція статевих гормонів (особливо у дівчаток), унаслідок чого починають розвиватися вторинні статеві ознаки: формують-ся грудні залози, з’являється волосся на лобку, а потім у пахвових ділянках. Статеві органи розви-ваються одночасно з грудними залозами. 
Меншою мірою в період другого дитинства проявляється процес статевого дозрівання у хло-пчиків. Тільки до кінця періоду другого дитинства в них починається прискорений розвиток яєчок, а потім і статевого члена.
Наступний період – підлітковий, його назива-ють також періодом статевого дозрівання, або пубертатним. Він продовжується у хлопчиків з 13 до 16 років, у дівчаток – з 12 до 15 років. У цей період відзначається збільшення швидкості рос-тових процесів, тобто відбувається пубертатний стрибок, який стосується всіх розмірів тіла. У дів-чаток довжина тіла найбільш інтенсивно збільшу-ється протягом 11-12-го років; у хлопчиків – про-тягом 13-15-го років. Особливо швидко ростуть хлопчики в 13-14 років, унаслідок чого вони у цей віковий період випереджають дівчаток за довжи-ною тіла. До кінця підліткового періоду довжина тіла у них становлять 90 – 97% від дорослих чо-ловіків.
У підлітковому віці відбувається перебудова головних систем організму (м’язової, дихальної, серцево-судинної). Головні функціональні харак-теристики підлітків наближаються до таких у до-рослих. У хлопчиків у цей час особливо інтенсив-но розвивається м’язова система.
Слід зауважити, що різниця в довжині тіла у хлопчиків і дівчаток до періоду статевого дозрі-вання становить не більше ніж 2%, а після стате-вого дозрівання вона досягає в середньому 8%. 
Юнацький вік продовжується у хлопців від 18 років до 21 року, у дівчат – від 17 до 20 років. У цей період в основному закінчується процес рос-ту тіла та формування організму, всі основні роз-міри та ознаки тіла досягають дефінітивної, тобто кінцевої, величини.
У зрілому віці форма та будова тіла змінюють-ся мало. У 20 – 30 – літніх людей можливе про-довження росту хребтового стовпа за рахунок нашарування кісткової речовини на верхніх і ниж-ніх поверхнях тіл хребців, однак ці зміни не пере-вищують в середньому 3 – 5 мм. Між 30 та 50 роками довжина тіла залишається постійною, а потім починає зменшуватись. У старечому віці та в довгожителів довжина тіла зменшується на 6 – 8 % порівняно з юнацьким віком.

 

 

Категорія: П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський Анатомія людини. | Додав: АДМІН
Переглядів: 928 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0