Головна » Файли » Анатомія людини » П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський Анатомія людини. [ Додати матеріал ]

Стадії розвитку зародка людини
07.03.2015, 01:56

Для розуміння будови тіла людини необхідно звернути увагу на головні етапи ембріонального розвитку людського організму. Розвиток зародка відбувається послідовно, проходячи відповідні стадії (періоди), а саме: 1) запліднення; 2) дроб-лення з утворенням бластули; 3) гаструляція; 4) формування зародкових листків; 5) утворення за-чатків тканин, органів та систем.
Запліднення – це злиття чоловічої та жіночої статевих клітин, яке відбувається переважно в матковій трубі. Результатом цього процесу є утворення якісно нової клітини   зиготи, яка наді-лена всіма якостями обох статевих клітин. Саме із зиготи починається розвиток нового організму.
Наступний етап розвитку – це дроблення, тоб-то ділення зиготи на клітини (бластомери). Під час дроблення, яке відбувається на 1-му тижні розвитку, зародок переміщується по матковій трубі в порожнину матки. За 3-4 дні зародок пе-ретворюється на скупчення клітин – бластулу. Наприкінці 1-го тижня відбувається розділення клітин зародка на два шари: поверхневий – тро-фобласт і внутрішній – ембріобласт. Саме остан-ній, який ще називають зародковим вузликом, і є зачатком самого зародка. Між цими шарами на-копичується невелика кількість рідини.
У цей період (6 – 7днів вагітності) зародок за-нурюється в слизову оболонку матки – відбува-ється його імплантація. Клітини трофобласта ви-діляють фермент, який розпушує слизову оболо-нку матки, тобто готує її до імплантації зародка. Крім того, трофобласт утворює численні ворсин-ки, які збільшують контактну поверхню зі слизо-вою оболонкою матки і перетворюється на живи-льну оболонку зародка, що отримала назву “хорі-он”. Останній прилягає до слизової оболонки ма-тки і в подальшому перетворюється на новий ор-ган – плаценту, або дитяче місце, яке виконує функцію посередника, зв’язуючи організм матері із зародком, чим забезпечує його живлення.
На 2-му тижні ембріобласт ділиться на два шари, з яких утворюється два міхурці: амніотич-ний, заповнений амніотичною рідиною, та жовч-ний (мал. 8). Закладка тіла зародка відбувається там, де міхурці торкаються один одного. У цей період зародок являє собою утворення, що скла-дається з двох листків: зовнішнього (ектодерма) і внутрішнього (ентодерма). Дуже швидко між ними з’являється третій шар клітин – мезодерма. Ці листки і є джерелом зачатків тканин (гістогенез) та органів (органогенез).
Складні і важливі перетворення відбуваються з мезодермою. Диференціація мезодерми продо-вжується протягом 4-го тижня. Дорсальна части-на її, яка розташована по боках від хорди, ділить-ся на метамерно розташовані ділянки (сегменти), які називаються сомітами. Звідси і визначення дорсальної частини мезодерми - сегментована. Сегментація здійснюється від головного до хвос-тового кінця. На 35-й день нараховується 43 – 44 пари сомітів.
Вентральна частина мезодерми представлена з кожного боку двома пластинками (несегменто-вана частина мезодерми). Присередня пластинка прилягає до ентодерми (первинної кишки), бічна – до стінки тіла зародка, тобто до ектодерми. Простір між цими пластинками перетворюється на порожнину тіла зародка, яка врешті-решт тра-нсформується в очеревину, плевральну та осер-дну порожнини (мал. 9).
 
Мал. 8. Положення ембріона і зародко-вих оболонок на різних стадіях розвитку.
А – 4 неділі: 
1 - порожнина амніона; 
2 - тіло ембріона; 
3 - жовточний міхурець; 
4 - трофобласт.
Б – (6 неділь); 
В – (4 – 5 місяців): 
1 - тіло плода; 
2 – амніон; 
3 - жовточний міхурець; 
4 – хоріон; 
5 - пупковий канатик.

 
Мал. 9. Поперечний розріз тіла зародка (схема):
1 - нервова трубка;  2- хорда;  3 – аорта;  4 – скеротом; 
5 – міотом;  6- дерматом;  7 - первинна кишка;  8 - порож-нина тіла.

З сомітів утворюється склеротом, з якого фо-рмуються кістки та хрящі осьового скелету, міо-том, з якого розвивається посмуговані м’язи та дерматом, який є базою для побудови сполучно-тканинної основи шкіри – дерми. 
Протягом 5-8 тиж життя ембріона здійснюєть-ся гістогенез тканин та органів (органогенез). У цей час розвиваються серце, легені, удоскона-люється будова кишкової трубки, формуються зяброві дуги. Крім того, з’являються зачатки ор-ганів чуття, завершується закриття нервової тру-бки, з’являються зачатки (бруньки) верхніх та ни-жніх кінцівок, а трохи пізніше формуються і пальці рук та ніг. Кінець 8-го тижня розвитку характери-зується закінченням закладки органів зародка. На початку 3-го місяця (9-й тиждень) зародок має всі зовнішні ознаки людини і називається плодом. Протягом усього плодового періоду відбувається ріст та подальший розвиток органів і систем ор-ганізму. Через 9 міс. плід народжується і назива-ється новонародженим. 

 

 

Категорія: П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський Анатомія людини. | Додав: АДМІН
Переглядів: 620 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0