Головна » Файли » Анатомія людини » 1 [ Додати матеріал ]

СУДОВА МЕДИЦИНА ЗА РЕДАКЦІЄЮ І.О. КОНЦЕВИЧ ТА Б.В. МИХАЙЛИЧЕНКА
09.09.2015, 19:07

скачати .doc

СУДОВА  МЕДИЦИНА
ЗА РЕДАКЦІЄЮ І.О. КОНЦЕВИЧ ТА 
Б.В. МИХАЙЛИЧЕНКА
ДОПУЩЕНО МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ЯК ПІДРУЧНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ
Київ
МП «ЛЕСЯ»
1997
 
ББК         58я73
        С89

     Автори:     Концевич І.О. (розд. I, III, V, IX, X, XV, XX), 
            Михайличенко Б.В. (розд. II, III, IV, VI, XIII, XIV, XIX), 
            Шевчук В.А. (розд. VII, VIII, XVIII), 
            Бондар С.С. (розд. XVI, XVII), Федотова І.А. (розд. XI, XII)
     Рецензенти: 
            А.X. Завальнюк, доктор медичних наук, професор кафедри 
            анатомії людини з курсом судової медицини і права 
            Тернопільської медичної академії; 
            В.О. Татаренко, доктор медичних наук, професор, зав. 
            кафедрою судової медицини та основ права Харківського 
            державного медичного університету
            
С89                Судова медицина: Підручник для студентів мед. вузів. / Концевич І.О., Михайличенко Б.В. та ін.; За ред. І.О. Кон¬-цевич, Б.В. Михайличенка. — К.: МП «Леся», 1997. — 656 с.: іл. — Бібліогр.: с. 640-646.

                ISBN 966-7166-11-2

У підручнику викладено повний курс судової медицини згідно з прог¬ра¬мою (1994) з цієї дисципліни. Матеріал поданий на основі сучасних досягнень з теорії і практики судової медицини, змін чинного законодавства в Україні, а також виданих останнім часом офіційних нормативних документів, що рег¬ла-мен¬тують проведення судово-медичної експертизи. Може бути корисним для інтернів, лікарів, що працюють судово-медичними експертами, а також для студентів юридичних вузів (факультетів).

 

 

С ———————— Без оголошення            ББК  58я73

ISBN 966-7166-11-2         ©     І.О. Концевич, Б.В. Михайличенко, 
                    В.А. Шевчук, С.С. Бондар, І.А. Федотова
            
© МП «ЛЕСЯ»
 
ПЕРЕДМОВА
З часу виходу підручника з судової медицини українською мовою, який був написаний видатним вченим професором Ю.С. Сапожниковим, минуло чверть сторіччя. За цей період судова медицина збагатилась новіт¬німи даними, які грунтуються на досягненнях інших галузей медицини і криміналістики. Опрацьовано і впроваджено наукові досягнення, які об’єктивізують результати судово-медичної експертизи. Значного розвитку набули і юридичні науки, з якими тісно пов’язана судова медицина.
У 1991 р. Україна набула незалежності і почала розвиватись як самостійна держава, у зв’язку з чим у ній відбувається реформування системи вищої освіти, охорони здоров’я, судочинства, що знаходить своє відображення у прийнятих законах. Такі важливі закони як “Основи законодавства України про охорону здоров’я” (1992), Закон “Про освіту” (1991, 1996), Закон “Про судову експертизу” (1994), перегляд кодексів, безумовно, впливають на розвиток судової медицини.
Всі ці чинники зумовлюють необхідність видання нового підручника з судової медицини, який би відпо¬від¬но до державного стандарту освіти забезпечив достатній кваліфі¬каційний та освітній рівень підготовки сучасного лікаря.
Знання основ судової медицини необхідне для кожного лікаря незалежно від його фаху, оскільки чинним законодавством передбачається в разі потреби залучення лікарів різного профілю до виконання експертних функцій.
У зв’язку з цим колектив кафедри судової медицини Національного медичного університету, яка є головною серед профільних кафедр України, підготував підручник для студентів, інтернів, а також судово-медичних експер¬тів-початківців. При його складанні авторський колектив використовував сучасну літературу, досвід практичної екс¬пертної, педагогічної і науково-дослідної роботи. Відображені в підручнику нові досягнення судової медицини і експертної практики можуть бути корисними не тільки відповідним фахівцям, а й лікарям інших спеціальностей.
Матеріал підручника викладений відповідно до програми з судової медицини (1994) на основі сучасних наукових досягнень, змін чинного законодавства України, а також виданих останнім часом офіційних нормативних документів, що регламентують проведення судово-медичної експертизи.
У підручнику вперше подано стислі відомості з історії розвитку судової медицини в Україні та відповідних кафедр і курсів медичних вузів.
Розглянуто нові нормативні матеріали з процесуальних та організаційних основ судово-медичної експертизи. Наведено матеріал з різних питань судово-медичної танатології, в тому числі законодавчі нормативи щодо використання органів і тканин з метою їх трансплантації, висвітлено сучасні погляди на генез, патоморфологію раптової смерті при різних нозологічних формах хвороб тощо.
Велику увагу приділено можливостям судово-медичної травматології у дослідженні механізму виникнення різного характеру пошкоджень, заподіяних тупими, гострими предметами, вогнепальною зброєю, з’ясуванні питань, які виникають в процесі розслідування кримінальних справ.
Аналізуються особливості дії на організм людини край¬ніх температур, високого і низького атмосферного тиску, електротравми та іонізуючого випромінювання.
Матеріал із судово-медичної токсикології наведено з позицій сучасних уявлень про дію на організм людини отруйних речовин, їх діагностику тощо.
Охарактеризовано особливості експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб відповідно до статей Кримінального кодексу України, як найпоширенішої за інші види судово-медичних експертиз.
Викладено матеріали судово-медичної експертизи речових доказів, які дозволяють оцінити сучасні можливості дослідження цих об’єктів.
Розглянуто відомості про сучасні судово-медико-кримі¬налістичні методи досліджень, які останнім часом широко використовуються в судово-медичній практиці.
У заключному розділі підручника наведено матеріал про морально-етичну і правову регламентацію лікарської діяльності і кримінальну відповідальність лікарів за професійно-посадові правопорушення згідно із статтями КК України.
Матеріал підручника ілюстровано фотографіями, експертними випадками, які становлять як навчально-методичний фонд кафедри, так і матеріали судово-медичних експертів.
Колектив кафедри висловлює щиру подяку за допомогу в наданні ілюстративного матеріалу завідуючому кафедрою анатомії з курсом судової медицини та основ права Тернопільської медичної академії професору А.X.За¬вальнюку, професорам С.П.Дідковській, М.Є.Поліщуку, доктору медичних наук О.В.Філіпчуку та судово-медичному експерту Ю.М. Коваленку.
Автори будуть вдячні за критичні зауваження і пропозиції, спрямовані на вдосконалення підручника.


Професор І.О. Концевич, 

Категорія: 1 | Додав: АДМІН
Переглядів: 1315 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 2.0/1